1  Algemene bepalingen

1.1  Isola Fish is een onderneming die vis verhandelt, bewerkt en verwerkt.

1.2  De werkgever heeft dit reglementen opgesteld voor alle werknemers en bezoekers die activiteiten verrichten of aanwezig zijn voor/bij Isola Fish.

1.4  Dit reglement is van toepassing op alle bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten.

1.5  De gedragscode is tevens van toepassing voor tijdelijk ingehuurde arbeidskrachten, stagiaires en servicemedewerkers van derden die werkzaamheden op de locaties uitvoeren en bezoekers die aanwezig zijn.

2  Bedrijfskleding

2.1  Personen die zich bevinden in de verwerkingsruimten, de koelruimte, de diepvries of de droge opslagruimte dienen schone kleding te dragen, dat de eigen kleding bedekt. Daar waar nodig worden plastic (blauw) mouwbeschermers gedragen.

2.2  Voor het betreden van de kantine en toiletten is het verplicht om de bedrijfskleding uit te doen. Hang de kleding op de daarvoor bestemde haken.

2.3  Personen die zich bevinden in de verwerkingsruimten, de koelruimte, de diepvries of de droge opslagruimte dienen een schoon haarnetje te dragen, zodanig dat het haar en de oren volledig bedekt zijn.

2.4  Een baardnetje is verplicht voor een baard of snor van meer dan 10 mm.

2.5  De bovenkleding en het haar-, baardnetje mogen uitsluitend worden gedragen binnen het bedrijf. Het dragen van eigen kleding is niet toegestaan in de bedrijfsruimten. Privé schoenen worden in de kleedruimte verwisseld voor werkschoenen.

2.6  Als medewerkers van de paneerafdeling op een andere afdeling moeten werken, dient de medewerker een schone overjas, schone handschoenen en een nieuw haar- of baardnetje aan te trekken.

2.7  Het gebruik van handschoenen is verplicht. Om kruisbesmetting met allergenen te voorkomen worden op de paneerafdeling oranje handschoenen gebruikt en op alle overige afdelingen blauwe of groene handschoenen.

2.8  Werkkleding moet door de medewerker zelf gewassen worden, aandachtspunten hierbij zijn:

 • Was de kleding nooit tegelijk met kleding van zieke mensen, om te voorkomen dat de kleding via die weg besmet kan raken;
 • De kleding dient dagelijks gewassen te worden bij een temperatuur van minimaal 60°C.

2.9  Alle personen, die fulltime bij Isola Fish B.V. werkzaam zijn, hebben een eigen (kleding) kast. Men dient optimaal gebruik te maken van deze kast, zodat er geen persoonlijke bezittingen door het bedrijf zwerven. Voor, na en tijdens productie moet de kast gesloten zijn.

2.10  Privé kleding, extra werkkleding en persoonlijk eigendommen worden gescheiden van elkaar in de (kleding)kast bewaard. Parttimers en losse krachten dienen hun spullen netjes aan de haken in de kleedkamer achter te laten. Privé schoenen worden onder de banken op het rek geplaatst.

2.11  De medewerker is verantwoordelijk voor het in een juiste en schone staat houden van de bedrijfskleding.

2.12  Tijdens het vervoer van de schone bedrijfskleding van huis naar het werk, dient de bedrijfskleding verpakt te zijn in een schone plastic zak, zonder dat andere voorwerpen zich in deze tas bevinden. Dit alles om ervoor te zorgen dat de kleding schoon blijft.

2.13  Bewaar de kleding op een zodanige wijze, dat deze niet besmet/vervuilt kan raken.

2.14  Werkjassen worden door een extern bedrijf uitgewassen.

3  Algemene en persoonlijke hygiëne

3.1  In de productieruimtes (inclusief de werkplaats van de Technische Dienst, machinekamer, opslagruimtes en Expeditie) mag niet worden: gespuwd, gerookt, gedronken, gesnoept of gegeten.

3.2  Meegebrachte etenswaren worden opgeslagen in de kantine, indien noodzakelijk in de daarvoor bestemde koelkast.

3.3  Medicijnen mogen niet mee genomen worden in de productieruimte. Indien het medisch noodzakelijk is om deze tijdens werktijden te gebruiken mag dit uitsluitend buiten de productieruimtes.

3.4  Medewerkers zijn verplicht alles te doen wat bijdraagt tot het verbeteren van de algemene en persoonlijke hygiëne en zullen ervoor zorgen dat verontreiniging en besmetting van de producten wordt voorkomen.

3.5  Geen gebruik van make-up.

3.6  Geen gebruik van parfum of aftershave.

3.7  Personen werkzaam in de bedrijfsruimte dienen:

 • Voor aanvang van alle werkzaamheden, na gebruik van het toilet, en na elke andere verontreiniging de handen en onderarmen te reinigen met water en een geschikt reinigingsmiddel, te drogen en te desinfecteren. Indien handschoenen worden gedragen dienen deze ook te worden gereinigd en ontsmet;
 • Wondjes aan de handen goed te verbinden met metaal detecteerbaar blauw wondverband of pleister. Het dragen van handschoenen is dan verplicht. Tijdens het uitvoeren van de productiewerkzaamheden geen sieraden te dragen, met uitzondering van een gladde trouwring;
 • Vingernagels kort te houden; ze moeten schoon en ongelakt zijn. Kunstnagels worden niet toegestaan.

3.8  Alle medewerkers dienen de bedrijfsleiding op de hoogte te stellen wanneer hij/zij zelf aan een van de volgende besmettelijke ziektes lijden:

 • Geelzucht;
 • Diarree;
 • Overgeven;
 • Koorts;
 • Keelpijn met koorts;
 • Zichtbaar geënfecteerde huidplekken (verbranding, snijwonden etc.);
 • Lopend(e) oor, oog of neus.

Indien noodzakelijk zullen er alternatieve werkzaamheden worden bepaald waarbij er geen besmettingsgevaar voor de volksgezondheid kan optreden.

3.9  Werktuig, gereedschap, schorten ed. dienen na gebruik te worden schoongemaakt met water en reinigingsmiddel en opgeruimd op de daarvoor aangewezen plaatsen. Ook bij pauzes en andere werkonderbrekingen.

3.10  Fileermessen dienen in de hiervoor aangewezen verzamelbak te worden gedeponeerd. Messen en materialen mogen niet door het gebouw zwerven, dit kan een gevaar zijn voor de (voedsel)veiligheid.

3.11  Iedereen dient ervoor zorg te dragen dat de kleed-, was- en toiletruimtes, evenals de kantine goed verzorgd worden achtergelaten.

3.12  Roken is met uitzondering van de kantine, in alle overige bedrijfsruimten en binnen de omheining van het bedrijf verboden.

4  Productie, kwaliteit en veiligheid

4.1  Productieprocessen dienen volgens de product- en kwaliteitsnorm te worden uitgevoerd. Alleen op nadrukkelijke aanwijzing van de bedrijfsleiding mag hiervan worden afgeweken.

4.2  Elke medewerker is verplicht kwaliteitsafwijking, productie en technische gebreken onmiddellijk aan de bedrijfsleiding te melden.

4.3  Elke medewerker is verplicht een collega erop te wijzen wanneer deze niet volgens de bedrijf- of productievoorschriften handelt. Wordt hierop niet gereageerd dan dient dit bij de bedrijfsleiding te worden gemeld.

4.4  Elke medewerker dient ervoor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften van machines, transport en schoonmaakmiddelen steeds worden opgevolgd.

4.5  Iedere werknemer dient de afdeling waar hij of zij werkzaam is netjes en ordelijk te houden en na de werkzaamheden of bij werkonderbrekingen netjes achter te laten.

4.6  Producten mogen niet direct op de grond worden geplaatst, maak hiervoor gebruik van pallets, onderzetters of rollys.

4.7  Verpakkingsmateriaal mag niet worden hergebruikt, mits het speciaal voor dat doel is gemaakt en deze na ieder gebruik grondig worden gereinigd.

4.8  Verpakkingsmateriaal dient op een hygiënische wijze te worden opgeslagen. Dozen met folie/zakjes voor verpakken van producten moeten worden afgesloten om besmetting met stof en vuil te voorkomen. Verpakkingsmaterialen mogen niet rechtstreeks op de vloer worden geplaatst om vervuiling van onderliggende producten tijdens stapelen te voorkomen.

4.9  Muziek is in verband met veiligheid en hygiëne beperkt toegestaan. Voor medewerkers met eentonig werk is het toegestaan om gebruik te maken van een MP3-speler met één hoorntje welke bestaat uit één geheel met een rubberen dopje. Leidinggevende en (heftruck)chauffeurs komen hier niet voor in aanmerking omdat deze aanspreekbaar en alert op de omgeving moeten zijn.

5  Gebruik van communicatiemiddelen

5.1  Het gebruik van communicatiemiddelen is alleen toegestaan voor leidinggevende personen die aan gewezen zijn door de directie.

5.2  Mobiele telefoons moeten onder werktijd worden opgeborgen in de kleedruimte. Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan onder werktijd, behalve in de pauze.

 • Bij constatering van ongeoorloofd gebruik van telefoon volgt een waarschuwing;
 • Bij een tweede constatering van gebruik van telefoon kan de persoon ontslagen worden door de directie.

5.3  Wanneer je uitingen plaatst via sociale media dien je je bewust te zijn van mogelijke gevolgen voor het bedrijf die ongepast, onjuiste, beledigende of bedreigende uitingen kunnen hebben. De werkgever gaat ervan uit dat je je respectvol uitlaat over het bedrijf. Klachten bespreek je niet met gasten maar met je leidinggevende, de werkgever of de vertrouwenspersoon.

6  Bezoekers

6.1  Bedrijfsruimten zijn niet vrij toegankelijk voor bezoekers (dit geldt ook voor externe monteurs).

6.2  Bezoekers dienen zich te melden op kantoor en dienen voor betreding van de bedrijfsruimten de bezoekersregistratie in te vullen. Tevens dienen ze kennis te nemen van de geldende hygiëneregels, om besmetting van bedrijfsruimtes en producten te voorkomen.

6.3  Bezoek aan ruimten mag alleen plaatsvinden na goedkeuring door een bevoegd iemand en onder begeleiding van een medewerker van Gebr. Kramer B.V.

6.4  Elke medewerker heeft de plicht personen die zonder toestemming de bedrijfsruimtes betreden onmiddellijk te verwijzen naar de bedrijfsleiding.

6.5  De reglementen zijn tevens van toepassing op elke bezoeker die zich in de bedrijfs­ruimte bevindt.

7  Slotbepaling

7.1  Het reglement is bindend voor alle medewerkers. Bij niet nakomen volgt eerst een mondelinge waarschuwing en vervolgens een boete. Deze boete kan variëren van 5,- tot een halve dag loon per week. Als ook na de boete(s) de regels niet worden opgevolgd dan behoudt de directie zich het recht voor de arbeidsovereenkomst met de betrokkene te beëindigen.

7.2  De bestemming van de boete is voor het goede doel: Beautiful Kidz Namibia (geven om kinderleven).

7.3  De directie (of haar vertegenwoordiger) behoudt zich het recht voor bezoekers welke zich niet aan de in dit reglement gestelde voorwaarden voldoen onmiddellijk de toegang tot de bedrijfsruimte te ontzeggen.

7.4  De directie behoudt zich het recht voor in alle gevallen waarin zij het nodig achten aanvullende regels te geven.