1. 1 Algemene bepalingen
  1.1 Gebr. Kramer B.V. is een onderneming die vis verhandelt, bewerkt en verwerkt.
  1.2 De werkgever heeft dit reglementen opgesteld voor alle werknemers die activiteiten verrichten voor Gebr. Kramer B.V.
  1.3 De werknemer is een medewerker in dienst van Gebr. Kramer B.V. voor een vaste, bepaalde of onbepaalde periode. Onder medewerker wordt verstaan de werknemer met de volgende functies:
  • Oplegster(er);
  • Inpakster(er);
  • Vis onthuidster(er);
  • Fileerster(der);
  • Sorteerster(der);
  • Huishoudelijk medewerkster;
  • Kantoorpersoneel;
  • Chef diverse afdelingen;
  • Technische dienst;
  • Kwaliteitsdienst.
  1.4 Dit reglement is van toepassing op alle bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten.
  1.5 De gedragscode is tevens van toepassing voor tijdelijk ingehuurde arbeidskrachten, stagiaires en servicemedewerkers van derden die werkzaamheden op de locaties uitvoeren.
  2 Verplichtingen werkgever
  2.1 De werknemer verbindt zich gedurende de tijd dat het regelement van kracht is, voor de in haar dienst zijnde werknemers, de overeengekomen arbeidsvoorwaarden in acht te nemen. De werkgever is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten wat een goede werkgever behoort te doen.
  2.2 De werkgever verbindt zich tijdens de duur van deze overeenkomst generlei actie te zullen voeren of steunen die ten doel heeft wijzigingen te brengen in deze overeenkomst.
  2.3 Bij een door de werkgever voorgenomen fusie, reorganisatie of sluiting stelt de werkgever de werknemers daarvan in kennis zodra verwacht kan worden dat de fusie, reorganisatie of sluiting plaats vindt.
  3 Verplichtingen werknemer
  3.1 De werknemer is gehouden alle voor hem/haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als een goed werknemer na te komen.
  3.2 De werknemer is gehouden alle door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden – voor zover deze redelijkheid van hem/haar kunnen worden verlangd – zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften – ook ten aanzien van tijd en plaats waarop de werkzaamheden moeten worden verricht – in acht te nemen.
  3.3 Indien naar het oordeel van de werkgever de bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk maken dat de werknemer buiten de normale werktijden en/of langer dan het overeen gekomen aantal uren per dag/week arbeid verricht, is de werknemer gehouden hieraan mee te werken. Indien er sprake is van werkuren buiten de normale werktijden is er een hoger betaaltarief van kracht. Dit is een vast tarief dat persoons- en functie afhankelijk gebonden is.
  3.4 Het is een werknemer met een volledig dienstverband niet toe gestaan betaalde arbeid voor derden te verrichten, tenzij de werkgever hiervoor toestemming heeft verleend.
  4 Faciliteiten voor werknemers
  4.1 De werkgever zal werknemers die optreden als afgevaardigde van de overige werknemers met behoud van salaris toestaan voor het deelnemen aan vergaderingen of bijeenkomsten.
  4.2 De werkgever zal werknemers die optreden als afgevaardigde van het bedrijf met behoud van salarisdeel te nemen aan bijeenkomsten of bijscholing.
  5 Geschillen
  5.1 Indien tussen de werkgever en werknemer een geschil rijst omtrent de uitleg van deze overeenkomst, zullen de partijen trachten het geschil in goed overleg tot een oplossing te brengen.
  5.2 Wanneer blijkt dat in dit geschil niet tot een oplossing kan worden gebracht, kunnen de werkgever en de werknemer het geschil voorleggen aan de rechter.
  6 Vertrouwelijke informatie
  6.1 Als deel van uw functie of positie krijgt u soms niet openbare of interne informatie over bedrijven, klanten. Als informatie niet binnen het publieke domein valt, moet deze als vertrouwelijk worden beschouwd. U mag vertrouwelijke informatie ook niet met anderen medewerkers uitwisselen. Het ongepast openbaar maken van vertrouwelijke informatie kan de concurrentiepositie aantasten.
  Voorbeelden van vertrouwelijke informatie:
  • Klanten;
  • Prijsafspraak;
  • Werknemerslijsten met contractgegevens.
  6.2 Per 1 januari 2018 werkt Gebr. Kramer B.V. in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  7 Aanvang en beëindiging dienstverband
  7.1 Aan elke werknemer wordt bij indiensttreding door de werkgever schriftelijk in ieder geval meegedeeld:
  • De datum van indiensttreding;
  • De functie waarin de werknemer wordt aangesteld;
  • De voor werknemer al dan niet geldende rechten op (vroeg)pensioen;
  • De overeengekomen arbeidstijd en de voor werknemer geldende werktijden en toeslagregeling;
  • Het salaris dat een de werknemer wordt toegekend.
  7.2 Tenzij uit de aanstellingsbrief uitdrukkelijk anders blijkt, geschiedt de aanstelling voor onbepaalde tijd.
  7.3 Werkgever en werknemer kunnen een proeftijd overeenkomen. Als dan is art 7:652 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
  7.4 De arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is overeengekomen loopt van rechtswege af door het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aan gegaan.
  7.5 Opzegging van de arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aan gegaan moet schriftelijk geschieden tegen het einde van de maand.
  7.6 Voor de termijn van opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het bepaalde in art 7:652 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
  7.7 Het voorafgaande lid is niet van toepassing ten aanzien van een werknemer die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, of de in dat jaar geldende pensioenleeftijd.
  7.8 De werkgever mag niet opzeggen gedurende de tijd, dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, ongeval of invaliditeit, tenzij de arbeidsongeschiktheid tenminste 2 jaar heeft geduurd. De werkgever is niet gehouden om de termijn van 2 jaar in acht te nemen voordat hij tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over gaat in het geval de werknemer onvoldoende meewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak en het re-integratieverslag zoals bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter.
  7.9 Na verloop van de voorgaande lid bedoelde termijn, en na advies van het UVW en na verkregen vergunning van de afdeling juridische zaken van het Centrum Werk en Inkomen, is het de werkgever toegestaan de dienstbetrekking te beëindigen.
  8 Algemene en persoonlijke hygiëne
  8.1 Gebr. Kramer B.V. is een bedrijf die voldoet aan de wettelijke vereiste regelgeving.
  8.2 Daarbij is Gebr. Kramer B.V. gecertificeerd voor de volgende normen BRC/ IFS/ ASC en MSC.
  8.3 Daardoor gelden de volgende regels in het hele bedrijf.
  8.4 In de productieruimtes (inclusief de werkplaats van de Technische Dienst, machinekamer, opslagruimtes en expeditie) mag niet worden: gespuwd, gerookt, gedronken, gesnoept of gegeten.
  8.5 Meegebrachte etenswaren worden opgeslagen in de kantine, indien noodzakelijk in de daarvoor bestemde koelkast.
  8.6 Voor de vestiging aan Noordgat 1 is het niet toegestaan producten waarin pinda’s of noten zijn verwerkt mee te nemen naar het bedrijf. Vermijd ook contact met deze producten vlak voordat u naar deze vestiging komt, om mogelijke besmetting, bijvoorbeeld door overdracht via de kleding te voorkomen.
  8.7 Medewerkers zijn verplicht alles te doen wat bijdraagt tot het verbeteren van de algemene en persoonlijke hygiëne en zullen ervoor zorgen dat verontreiniging en besmetting van de producten wordt voorkomen.
  8.8 Er mogen geen persoonlijke eigendommen meegenomen worden in de werkkleding (zoals telefoons, sigaretten e.d.) met uitzondering van de sleutel voor de kluisjes die in de kleedruimtes staan.
  8.9 Geen gebruik van make-up.
  8.10 Geen gebruik van parfum of aftershave.
  8.11 Personen werkzaam in de bedrijfsruimte dienen:
  • Voor aanvang van alle werkzaamheden, na gebruik van het toilet, en na elke andere verontreiniging de handen en onderarmen te reinigen met water en een geschikt reinigingsmiddel, te drogen en te desinfecteren. Indien handschoenen worden gedragen dienen deze ook te worden gereinigd en ontsmet;
  • Wondjes aan de handen goed te verbinden met metaal detecteerbaar blauw wondverband of pleister. Het dragen van handschoenen is dan verplicht;
  • Metaal detecteerbare pennen en stiften te gebruiken. Schrijfmateriaal mag niet achter de oren gedragen worden.
  • Tijdens het uitvoeren van de productiewerkzaamheden geen sieraden te dragen, met uitzondering van een gladde trouwring;
  • Voor de vestiging aan Noordgat 1 is het niet toegestaan horloges of sieraden te dragen, ook geen (trouw)ring.
  • Vingernagels kort te houden; ze moeten schoon en ongelakt zijn. Kunstnagels worden niet toegestaan.
  8.12 Alle medewerkers dienen de bedrijfsleiding op de hoogte te stellen wanneer hij/ zij zelf aan een van de volgende besmettelijke ziektes lijden:
  • Geelzucht;
  • Diarree;
  • Overgeven;
  • Koorts;
  • Keelpijn met koorts;
  • Zichtbaar geïnfecteerde huidplekken (verbranding, snijwonden etc.);
  • Lopend(e) oor, oog of neus.
  Indien noodzakelijk zullen er alternatieve werkzaamheden worden bepaald waarbij er geen besmettingsgevaar voor de volksgezondheid kan optreden.
  8.13 Werktuig, gereedschap, schorten ed. dienen na gebruik te worden schoongemaakt met water en reinigingsmiddel en opgeruimd op de daarvoor aangewezen plaatsen. Ook bij pauzes en andere werkonderbrekingen.
  8.14 Fileermessen dienen in de hiervoor aangewezen verzamelbak te worden gedeponeerd. Messen en materialen mogen niet door het gebouw zwerven, dit kan een gevaar zijn voor de (voedsel)veiligheid.
  8.15 Iedereen dient ervoor zorg te dragen dat de kleed-, was- en toiletruimtes, evenals de kantine goed verzorgd worden achtergelaten.
  8.15 Roken is met uitzondering van de kantine, in alle overige bedrijfsruimten en binnen de omheining van het bedrijf verboden.
  9 Productie, kwaliteit en veiligheid
  9.1 Productieprocessen dienen volgens de product- en kwaliteitsnorm te worden uitgevoerd. Alleen op nadrukkelijke aanwijzing van de bedrijfsleiding mag hiervan worden afgeweken.
  9.2 Elke medewerker is verplicht kwaliteitsafwijking, productie en technische gebreken onmiddellijk aan de bedrijfsleiding te melden.
  9.3 Elke medewerker is verplicht een collega erop te wijzen wanneer deze niet volgens de bedrijf- of productievoorschriften handelt. Wordt hierop niet gereageerd dan dient dit bij de bedrijfsleiding te worden gemeld.
  9.4 Elke medewerker dient ervoor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften van machines, transport en schoonmaakmiddelen steeds worden opgevolgd.
  9.5 Iedere werknemer dient de afdeling waar hij of zij werkzaam is netjes en ordelijk te houden en na de werkzaamheden of bij werkonderbrekingen netjes achter te laten.
  9.6 Producten mogen niet direct op de grond worden geplaatst, maak hiervoor gebruik van pallets, onderzetters of rollys.
  9.7 Verpakkingsmateriaal mag niet worden hergebruikt, mits het speciaal voor dat doel is gemaakt en deze na ieder gebruik grondig worden gereinigd.
  9.8 Verpakkingsmateriaal dient op een hygiënische wijze te worden opgeslagen. Dozen met folie/zakjes voor verpakken van producten moeten worden afgesloten om besmetting met stof en vuil te voorkomen. Verpakkingsmaterialen mogen niet rechtstreeks op de vloer worden geplaatst om vervuiling van onderliggende producten tijdens stapelen te voorkomen.
  9.9 Muziek is in verband met veiligheid en hygiëne beperkt toegestaan. Voor medewerkers met ééntonig werk is het toegestaan om gebruik te maken van een MP3-speler met één hoorntje welke bestaat uit één geheel met een rubberen dopje. Leidinggevende en (heftruck)chauffeurs komen hier niet voor in aanmerking omdat deze aanspreekbaar en alert op de omgeving moeten zijn.
  9.10 Het gebruik van communicatiemiddelen is alleen toegestaan voor leidinggevende personen die aan gewezen zijn door de directie.
  9.11 Mobiele telefoons moeten onder werktijd worden opgeborgen in de omkleedruimte. Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan onder werktijd, behalve in de pauze.
  • Bij constatering van ongeoorloofd gebruik van telefoon volgt een waarschuwing;
  • Bij een tweede constatering van gebruik van telefoon kan de persoon ontslagen worden door de directie.
  9.12 Wanneer je uitingen plaatst via sociale media dien je je bewust te zijn van mogelijke gevolgen voor het bedrijf die ongepaste, onjuiste, beledigende of bedreigende uitingen kunnen hebben. De werkgever gaat ervan uit dat je je respectvol uitlaat over het bedrijf. Klachten bespreek je niet met gasten maar met je leidinggevende, de werkgever of de vertrouwenspersoon.
  10 Bedrijfskleding
  10.1 Personen die zich bevinden in de verwerkingsruimten, de koelruimte, de diepvries of de droge opslagruimte dienen schone kleding te dragen, dat de eigen kleding bedekt. Daar waar nodig worden plastic (blauw) mouwbeschermers gedragen.
  10.2 Voor het betreden van de kantine en toiletten is het verplicht om de bedrijfskleding uit te doen. Hang de kleding op de daarvoor bestemde haken.
  10.3 Personen die zich bevinden in de verwerkingsruimten, de koelruimte, de diepvries of de droge opslagruimte dienen een schoon haarnetje te dragen, zodanig dat het haar en de oren volledig bedekt zijn.
  10.4 Een baardnetje is verplicht voor een baard of snor van meer dan 10 mm.
  10.5 De bovenkleding, het haar- en baardnetje mogen uitsluitend worden gedragen binnen het bedrijf. Het dragen van eigen kleding is niet toegestaan in de bedrijfsruimten. Privéschoenen worden in de kleedruimte verwisseld voor werkschoenen.
  10.6 Als medewerkers van de paneerafdeling op een andere afdeling moeten werken, dient de medewerker een schone overjas, schone handschoenen en een nieuw haar- of baardnetje aan te trekken.
  10.7 Het gebruik van handschoenen is verplicht. Om kruisbesmetting met allergenen te voorkomen worden op de paneerafdeling gele handschoenen gebruikt en op alle overige afdelingen blauwe, groene of oranje handschoenen.
  10.8 Voor alle fulltime medewerkers is er een kast bij de hoofdingang geplaatst, deze is voorzien van overjassen. Voor parttime medewerkers zijn er jassen beschikbaar bij het hoofdkantoor of bij de kantinejuffrouw.
  10.9 Bodywarmers mogen niet buiten gedragen worden en worden dus inpandig gewassen.
  10.10 Overige werkkleding moet door de medewerker zelf gewassen worden, aandachtspunten hierbij zijn:
  • Was de kleding nooit tegelijk met kleding van zieke mensen, om te voorkomen dat de kleding via die weg besmet kan raken;
  • De kleding dient dagelijks gewassen te worden bij een temperatuur van minimaal 60°C.
  10.11 Alle personen, die fulltime bij Gebr. Kamer B.V. werkzaam zijn, hebben een eigen (kleding) kast in de kleedkamer. Men dient optimaal gebruik te maken van deze kast, zodat er geen persoonlijke bezittingen door het bedrijf zwerven. Voor, na en tijdens productie moet de kast gesloten zijn.
  10.12 Privékleding, extra werkkleding en persoonlijk eigendommen worden gescheiden van elkaar in de (kleding)kast bewaard. Parttimers en losse krachten dienen hun spullen netjes aan de haken in de kleedkamer achter te laten. Privéschoenen worden onder de banken op het rek geplaatst.
  10.13 De medewerker is verantwoordelijk voor het in een juiste en schone staat houden van de bedrijfskleding.
  10.14 Tijdens het vervoer van de schone bedrijfskleding van huis naar het werk, dient de bedrijfskleding verpakt te zijn in een schone plastic zak, zonder dat andere voorwerpen zich in deze tas bevinden. Dit alles om ervoor te zorgen dat de kleding schoon blijft.
  10.15 Bewaar de kleding op een zodanige wijze, dat deze niet besmet/vervuilt kan raken.
  10.16 Werkjassen worden door een extern bedrijf uitgewassen.
  11 Bezoekers
  11.1 Bedrijfsruimten zijn niet vrij toegankelijk voor bezoekers (dit geldt ook voor externe monteurs).
  11.2 Bezoekers dienen zich te melden op kantoor en dienen voor betreding van de bedrijfsruimten de bezoekersregistratie in te vullen. Tevens dienen ze kennis te nemen van de geldende hygiëneregels, om besmetting van bedrijfsruimtes en producten te voorkomen.
  11.3 Bezoek aan ruimten mag alleen plaatsvinden na goedkeuring door een bevoegd iemand en onder begeleiding van een medewerker van Gebr. Kramer B.V.
  11.4 Elke medewerker heeft de plicht personen die zonder toestemming de bedrijfsruimtes betreden onmiddellijk te verwijzen naar de bedrijfsleiding.
  11.5 De reglementen zijn tevens van toepassing op elke bezoeker die zich in de bedrijfs¬ruimte bevindt.
  12 Verstrekking materialen
  12.1 Gebr. Kramer B.V. verstrekt de volgende materialen aan zijn werknemers.
  • Blauwe handschoenen worden 1 keer per week vrij verstrekt, daarna kost het de werknemer € 1,- per handschoenen set;
  • Gele handschoenen worden 1 keer per 2 weken vrij verstrekt, daarna kost het de werknemer € 2,- per handschoenen set;
  • Groene handschoenen worden 1 keer per maand vrij verstrekt, daarna kost het de werknemer € 2,50 per handschoenen set;
  • Wanneer handschoenen op de werkvloer kapotgaan, kan de medewerker op vertoon van de kapotte handschoenen gratis een nieuwe set ophalen;
  • Fileermessen maximaal 1 per maand;
  • Schoeisel, laarzen, klompen 1x per 2 jaar (maximaal € 42,50);
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gehoor- en gelaatbescherming, zijn verplicht bij het werken met bepaalde machines, middelen en in ruimten waar dit aangegeven wordt. De persoonlijke beschermingsmiddelen liggen op de desbetreffende afdelingen.
  • In verband met werken in de kou worden de volgende beschermmiddelen vrij verstrekt: bodywarmer, thermoshirt, mutsen, thermojassen, diepvriesjassen en handschoenen op de expeditie.
  13 Discriminatie & Intimidatie
  13.1 Gebr. Kramer B.V. streeft ernaar ervoor te zorgen dat werknemers in een veilige en hun respecterende omgeving werken, waar gewicht wordt gelegd op gelijkheid, eerlijkheid, respect, beleefdheid en waardigheid. Gebr. Kramer B.V. tolereert absoluut geen onwettige discriminatie of intimidatie, zij het vanwege werknemer, klant, bezoeker of enige andere persoon die zich op het terrein van Gebr. Kramer B.V. bevindt.
  13.2 Elke vorm van discriminatie op basis van ras, huidskleur, geloof, leeftijd, geslacht (incl. zwangerschap), huwelijkse status, seksuele geaardheid, nationale oorsprong, burgerlijke status, handicaps of behoren tot een andere groep die onder bescherming van de wet valt, is een overtreding van dit beleid en zal disciplinair worden behandeld.

13.3 Hoewel “intimidatie” definiëren niet eenvoudig is, omvat de term uitspraken of visuele of fysieke gedragingen die:
• Bedoeld zijn om een intimiderende, vijandelijke of kwetsende werkomgeving te creëren of die daartoe leiden, of die op onredelijke wijze iemand prestaties op het werk hinderen;
• Anderszins iemands gelijke kansen negatief beïnvloeden.
Voorbeelden van wat als intimidatie zou kunnen worden beschouwd:
• Gebruik van scheldwoorden, minachtende opmerkingen, schuine grappen, beledigingen, vulgaire taal, minder vleiende benamingen en geplaag;
• Tonen van kwetsbare posters, symbolen, cartoons, tekeningen, foto’s of e-mails;
• Iemand bedreigen of de weg versperren.
13.4 Seksuele intimidatie omvat gedrag van seksuele aard waarbij:
• Onderwerping aan dat gedrag een expliciete of impliciete arbeidsvoorwaarde is;
• Onderwerping aan of weigering van toenaderingen gebruikt wordt als basis voor besluiten inzake tewerkstelling of promotie;
• Het de bedoeling is een intimiderende, vijandelijke of kwetsende werkomgeving te creëren of waarvan een dergelijke omgeving het gevolg is, of waarbij iemands prestaties op het werk op onredelijke wijze worden gehinderd.
13.5 Seksuele intimidatie kan alle hierboven vermelde voorbeelden van intimidatie omvatten. Andere voorbeelden van gedragingen die als seksuele intimidatie kunnen worden beschouwd zijn:
• Ongewenste voorstellen, verzoeken of toenaderingen van seksuele aard;
• Ongewenst lichamelijk contact, zoals omhelzen, kussen, vastpakken, knijpen, aaien of rakelings langs iemand lopen;
• Ongepaste opmerkingen over iemands lichaam of uiterlijk, gebaren of commentaar van seksuele aard, of ongewenst verbaal of fysiek flirten;
• Vulgaire of obscene gebaren, taal of opmerkingen.
Gebr. Kramer B.V. zal onmiddellijke maatregelen treffen in geval van overtreding van dit beleid, wat kan leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.
13.6 Elke werknemer kan ten allen tijde een beroep doen op de bedrijfsarts van de arbodienst. Ook kunnen werknemers In de volgende gevallen anoniem contact opnemen met Schol Arbodienst:
• Discriminatie en intimidatie;
• Ziekte;
• Incidenten;
• Klachten;
• Schadelijke besmetting of sabotage;
• Bezorgdheden over productveiligheid;
• Integriteit;
• Kwaliteit en legaliteit.
Schol Arbodienst is te bereiken via +31 527 68 73 77.
14 Alcohol, drugs en medicijngebruik
14.1 Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of elke andere drugs te verkeren bij aanvang of tijdens het werk.
14.2 Het is niet toegestaan om alcohol en drugs te gebruiken, aan andere te verstrekken of hierover te beschikken. Met instemming van de directie kan het verbod op het gebruik van alcohol worden afgeweken wanneer er sprake is van een door of het namens het bedrijf georganiseerde feestelijkheid of bijeenkomst.
14.3 Het gebruik van medicijnen welke een invloed (kunnen) zijn op de werkprestaties van de werknemer zijn alleen toegestaan wanneer deze medicijnen op doktersvoorschrift worden gebruikt én dit vooraf aan de directe leidinggevende is gemeld zodat deze, eventueel na overleg met de bedrijfsarts expliciet toestemming heeft gegeven om (eventueel aangepaste) werkzaamheden uit te voeren.
14.4 Medicijnen mogen niet mee genomen worden in de productieruimte. Indien het medisch noodzakelijk is om deze tijdens werktijden te gebruiken mag dit uitsluitend buiten de productieruimtes.
15 Activa en hulpmiddelen van Gebr. Kramer B.V.
15.1 De activa en hulpmiddelen zijn en blijven eigendom van Gebr. Kramer B.V. Iedereen heeft de plicht om deze activa te beschermen en te vrijwaren tegen verlies, diefstal, misbruik, schade en verspilling.
• Visproducten;
• Materialen.
15.2 Verduistering van activa of hulpmiddelen die eigendom zijn van Gebr. Kramer B.V. vormt een overtreding van uw verplichtingen tegenover Gebr. Kramer B.V. Het zonder toestemming verwijderen van eigendommen van Gebr. Kramer B.V. uit het pand van Gebr. Kramer B.V. wordt beschouwd als diefstal. Wanneer er een persoon op heterdaad wordt betrapt of doormiddel van video opname, wordt deze op staande voet ontslagen zonder verdere financiële verplichtingen. Zie ook document PR-023.01 voor het volledige cameratoezicht reglement.
15.3 Wanneer u bewust bent van diefstal, oneigenlijk gebruik, beschadiging of verspilling van de activa dient u die te melden aan de directie.
16 Arbeidsduur
16.1 De normale arbeidsduur is afhankelijk van de onderneming en bedraagt minimaal 36 en maximaal 40 uur per week verdeeld over 5 werkdagen waarbij de bepalingen van de Arbeidstijdenwet in acht worden genomen.
16.2 Deze regeling geldt niet voor losse oproepkrachten.
17 Arbeidstijden
17.1 De arbeidstijden voor werknemers verschillen per afdeling en worden vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomsten. Wijzigingen in de arbeidstijden worden na overleg met de werknemer vastgelegd.
18 Salarissen
18.1 De salarisbetaling vindt wekelijks plaats. De werkgever draagt er zorg voor dat ieder werknemer een salaris specificatie ontvangt.
18.2 Verhogingen die verband houden met de leeftijd worden verleend met ingang van de betalingsperiode waarin de verjaardag van de betrokken werknemer valt.
18.3 Verhogingen vanaf 23 jaar (extra uitloop) worden uitsluitend toegekend aan werknemers die naar het oordeel van de werkgever goed functioneren.
18.4 De werknemer die een functie tijdelijk, voor een periode van minimaal 4 weken volledig waarneemt, en het voor deze functie geldende salaris is hoger dan het salaris van de werknemer, ontvangt voor de volledige periode van waarneming het hogere salaris behorende bij de functie die de werknemer waarneemt.
19 Vakantietoeslag
19.1 Het salaris wordt vermeerderd met 8% vakantietoeslag, uit te betalen in de maand mei, over het tijdvak juni tot en met mei van het lopende kalenderjaar.
19.2 Bij beëindiging van de arbeidsverhouding heeft de werknemer voor elke volle periode die de werknemer bij de werkgever in dienst is geweest, en waarover nog geen vakantietoeslag werd ontvangen, recht op de bedoelde vakantietoeslag.
20 Ziekte arbeidsongeschiktheid
20.1 Werkgever verplicht zich ingeval van ziekte van werknemer 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar tenminste het voor werknemer geldende minimumloon en maximaal het maximum dagloon voor de sociale verzekeringswetten, uit te betalen voor een tijdvak van maximaal tweeënvijftig weken na intreden van de ziekte van werknemer of zoveel korter als het dienstverband eerder mocht eindigen.
20.2 Na de in lid 1 genoemde periode van arbeidsongeschiktheid heeft werknemer gedurende een periode van 12 maanden of zoveel korter als het dienstverband eerder mocht eindigen, recht op doorbetaling van minimaal 70% van het naar tijdruimte vastgestelde brutosalaris, gerekend vanaf de eerste ziektedag, voor zover het brutosalaris niet meer bedraagt dan het maximumdagloon voor de sociale verzekeringswetten.
20.3 Perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen binnen vier weken van arbeidsongeschiktheid, worden voor de toepassing van dit artikel beschouwd als één ononderbroken arbeidsongeschiktheidsperiode.
20.4 Met inachtneming van artikel 7:629 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing heeft werknemer geen recht op loon gedurende de eerste twee dagen van zijn ziekte.
20.5 Indien en voor zover ter zake van de arbeidsongeschiktheid van werknemer een derde aansprakelijk kan worden gesteld, is werknemer verplicht zijn volledige medewerking te verlenen de door werkgever geleden schade te verhalen.
21 Ziektedagen
21.1 De werkgever heeft een bonussysteem ingesteld voor het verdienen van extra vrije dagen. Wanneer een werknemer in een werkjaar lopend van 1 januari t/m 31 december zich niet ziek heeft afgemeld bij de directie of boekhouder, de werknemer als beloning daar extra vrij dagen voor ontvangt:

0 ziektedagen » 5 dagen
1 ziektedag » 4 dagen
2 ziektedagen » 3 dagen
3 ziektedagen » 2 dagen
4 ziektedagen » 1 dag
5 ziektedagen » 0 dagen

22 Vrije dagen
22.1 De werknemer heeft voor elk kalenderjaar dat hij in dienst is van de werkgever recht op minimaal 23 vakantiedagen.
22.2 Een vakantie-/snipperdag heeft de waarde in uren van het voor die dag geldende rooster. Het totaalaantal vakantie-uren is op jaarbasis voor een fulltimer het aantal vakantiedagen maal de gebruikelijke arbeidsduur per dag.
22.3 Oudere werknemers krijgen in het jaar waarin zij de desbetreffende leeftijd bereiken recht op extra vakantie, te weten 52-jarigen t/m 56-jarigen 1 dag, 57-jarigen t/m 61-jarigen 2 dagen en 62-jarigen t/m 67-jarigen 3 dagen.
22.4 Tenzij zwaarwegende redenen van bedrijfsbelang zich hiertegen verzetten, zullen tenminste 2 weken aaneengesloten vakantie worden opgenomen. De werkgever behoudt zich het recht voor de vakantieperiode te koppelen aan de periode van de bedrijfssluiting tot maximaal 3 weken.
22.5 Vakantiedagen kunnen in beginsel niet worden omgezet in geldelijke uitkering tenzij:
• De arbeidsverhouding wordt beëindigd;
• Er zich naar het oordeel van de werkgever omstandigheden voordoen, waarbij het bedrijfsbelang opname van vakantiedagen onmogelijk maakt.
22.6 Een werknemer mag aan het eind van het jaar niet meer dan 5 dagen meenemen naar het daaropvolgende jaar. Deze dienen te worden opgenomen in het eerste halve jaar van dat betreffende jaar.
22.7 De werkgever kan van de vakantiedagen ten hoogste 3 dagen (incl. Bid- en Dankdag) als collectieve vrije dag aanwijzen.
22.8 De opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid is gemaximeerd tot de opbouw over 52 weken. Alleen wettelijke vakantiedagen worden dan opgebouwd.
23 Arbeid op zon- en feestdagen
23.1 Geen arbeid wordt verricht op zon- en algemeen erkende christelijk feestdagen, te weten:
• Nieuwjaardag;
• Tweede Paasdag;
• Hemelvaartsdag;
• Tweede Pinksterdag;
• Eerste en tweede Kerstdag;
• Bid- en Dankdag;
• Koningsdag;
• Door de regering als zodanig aangewezen nationale feestdagen.
24 Geoorloofd verzuim, onbetaald verlof, overige verlofregelingen
24.1 In de navolgende gevallen voor zover daarvoor, om bij die gebeurtenis aanwezig te kunnen zijn, verzuim van werktijd noodzakelijk is, wordt de werknemer over de hieronder bepaalde termijn het salaris doorbetaald, mits hij of zij zo mogelijk een dag van tevoren aan de werkgever met opgave van reden van het verzuim kennisgeeft. Indien in de volgende bepalingen gesproken wordt van echtgenoot, wordt daaronder tevens verstaan een persoon met wie werknemer langdurig samenwoont en daarmee een geregistreerd partnerschap heeft.
• Bij ondertrouw van de werknemer gedurende een halve dag;
• Bij huwelijk van een werknemer twee dagen;
• Bij de bevalling van echtgenote de dag van de bevalling en dag van aangifte, opgevolgd door aanvullend geboorteverlof;
• Voor het bijwonen van het huwelijk van 1 der eigen kinderen of pleegkinderen, broers of zusters, ouders, schoonouders, zwagers, schoonzusters of kleinkinderen 1 dag;
• Bij 25- en 40- jarig huwelijksfeest van de werknemer 1 dag;
• Bij overlijden van de echtgenoot/echtgenote of 1 der eigen kinderen of pleegkinderen, ouders, pleegouders, vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van begrafenis/crematie;
• Bij overlijden van broers of zusters, schoonouders, wederzijdse grootouders, zwagers of schoonzusters of kleinkinderen 1 dag;
Wanneer de werknemer ten gevolge van de vervulling van een hem buiten zijn schuld door de wet of overheid opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te verrichten: gedurende een korte in overleg tussen werkgever en werknemer te bepalen tijdsduur. Het salaris wordt in dat geval doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van derden verkregen kunnen worden.
25 Overige verlofvormen
25.1 Met ingang van december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg in werking getreden.
26 Kortdurend Zorgverlof
26.1 De werknemer heeft recht op maximaal twee keer het aantal uren dat iemand werkt per week zorgverlof per jaar. De verlofdagen zijn bestemd voor het verzorgen van een ziek (pleeg)kind dat thuis woont, voor een zieke partner of ouders. Voor deeltijdwerkers geldt het aantal dagen naar rato van de omvang van hun baan.
26.2 Er moet sprake zijn van een noodzakelijke verzorging van ziekte. Deze noodzaak heeft niet alleen betrekking op de verzorging op zich, maar ook op de noodzaak dat juist deze werknemer (en niet de partner) de verzorging moet verlenen. Het verlofrecht geldt vervolgens alleen zolang als de situatie van de “noodzakelijke verzorging” zich voordoet. De regeling is een aanvulling op het calamiteitenverlof. Het kortdurend zorgverlof geeft een werknemer het recht om in onvoorziene situaties korte tijd betaald verlof op te nemen om de eerste noodzakelijke voorzieningen te treffen (zoals het afhalen van een ziek kind uit het kinderdagverblijf). Bij samenloop van calamiteitenverlof met zorgverlof eindigt het calamiteitenverlof na 1 dag en gaat het vervolgens over in zorgverlof.
26.3 Tijdens dit verlof betaald de werkgever 70% van het loon door met als ondergrens het minimumloon en met bovengrens het maximaal dagloon. De werkgever kan achteraf verlangen dat de weknemer aannemelijk maakt dat er sprake was van noodzaak tot verzorging. Dit kan bijvoorbeeld via een doktersverklaring. De werkgever kan zich tegen het opnemen van het zorgverlof verzetten op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
27 Calamiteitenverlof
27.1 Het calamiteitenverlof is nadrukkelijk bedoeld voor problemen in het privéleven die de werknemer onmiddellijk moet oplossen. Als een ouder een ziek kind van school moet halen, valt dit onder calamiteitenverlof. Als die ouder de volgende dag thuis moet blijven om voor dat kind te zorgen, valt dat onder het kortdurend zorgverlof.
28 Ouderschapsverlof
28.1 Het ouderschapsverlof biedt een werknemer de mogelijkheid om gedurende maximaal 26 weken voor maximaal de helft van de overeengekomen arbeidsuren onbetaald verlof te genieten om tijd te kunnen besteden aan de zorg van zijn/haar kind van jonger dan acht jaar. Hierop heeft iedere ouder die in aanmerking komt voor het opnemen van ouderschapsverlof recht.
29 Adoptieverlof
29.1 Werknemers die een kind adopteren hebben recht op adoptieverlof. Het verlof geldt voor beide ouders. Ook pleegouders hebben recht op adoptieverlof. Voorwaarde is dat het kind bij de werknemer inwoont en er een pleegcontract is.
29.2 Het adoptieverlof duurt 4 weken en moet in 1 aansluitende periode worden opgenomen. Als de werknemer meerdere kinderen tegelijk adopteert, kan hij maar 1 keer adoptieverlof opnemen. Werknemers met adoptieverlof krijgen een uitkering van het UWV. Deze uitkering is in de meeste gevallen even hoog als het salaris.
30 Veilige arbeidsomstandigheden
30.1 Gebr. Kramer B.V. probeert zijn werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Daarom moeten we:
• Zowel de letter als de geest respecteren van de wetgeving voor bedrijf geneeskunde, gezondheid en veiligheid van het openbaar beleid dat hier de grondslag voor vormt;
• Werkinstructies of procedures voor gezondheid, veiligheid, wet- en regelgeving en risico beperking procedures volgen;
• Zorgen dat onze werkomgeving veilig is.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u zich daarmee richten tot de directie of lid van de OR.

31 Slotbepaling
30.1 Het reglement is bindend voor alle medewerkers. Bij niet nakomen volgt eerst een mondelinge waarschuwing en vervolgens een boete. Deze boete kan variëren van € 5,- tot een halve dag loon per week. Als ook na de boete(s) de regels niet worden opgevolgd dan behoudt de directie zich het recht voor de arbeidsovereenkomst met de betrokkene te beëindigen.
30.2 De bestemming van de boete is voor het goede doel: Beautiful Kidz Namibia (geven om kinderleven).
30.3 De directie (of haar vertegenwoordiger) behoudt zich het recht voor bezoekers welke zich niet aan de in dit reglement gestelde voorwaarden voldoen onmiddellijk de toegang tot de bedrijfsruimte te ontzeggen.
30.4 De directie behoudt zich het recht voor in alle gevallen waarin zij het nodig achten aanvullende regels te geven.

versie: 12-10-2020