1. Inleiding
Werken bij Kramers’ Seafood Processing/Trading is uitdagend. Het leveren van de juiste hoogst mogelijke kwaliteit is van groot belang, maar ook integriteit, een goede bedrijfsvoering, een goede werksfeer en plezier in het werk heeft prioriteit.
Veiligheid staat bij ons op nummer 1. Veilig en gezond werken met oog voor milieu en de omgeving vinden wij van groot belang. Dit personeelshandboek is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij verwachten dan ook dat eenieder zich aan de regels en voorschriften houdt. Voor suggesties, ideeën en voorstellen staan wij uiteraard altijd open.
2. Organisatie
Kramers’ Seafood is een groeiende onderneming. Onderstaand is de huidige afdelingen-structuur binnen Kramers’ Seafood weergegeven. Per afdeling is een organogram opgesteld, deze is inzichtelijk bij de Personeelsmanager.

3. Algemene bepalingen
3.1 Dit personeelshandboek is van toepassing op alle bestaande en nieuwe arbeidscontracten bij de volgende ondernemingen: Kramers’ Seafood Processing B.V. en Kramers’ Seafood Trading B.V., tezamen hierna te noemen Kramers’ Seafood.
3.2 Indien in dit personeelshandboek gesproken wordt over de Werkgever dan betreft dit Kramers’ Seafood.
3.3 Indien in dit personeelshandboek gesproken wordt over Werknemer dan betreft dit een persoon die werkzaam is bij Werkgever.

4. Verplichtingen Werkgever
4.1. De Werkgever verbindt zich gedurende de tijd dat dit personeelshandboek van kracht is, voor de bij haar in dienst zijnde werknemers, de overeengekomen arbeidsvoorwaarden in acht te nemen;
4.2. De Werkgever is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten wat een goede Werkgever behoort te doen.
5. Verplichtingen Werknemer
5.1. De Werknemer is gehouden alle voor hem/haar uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als een goed Werknemer na te komen;
5.2. De Werknemer is gehouden alle door of namens de Werkgever opgedragen werkzaamheden – voor zover deze redelijkheid van hem/haar kunnen worden verlangd – zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften – ook ten aanzien van tijd en plaats waarop de werkzaamheden moeten worden verricht – in acht te nemen;
5.3. Het is een Werknemer met een volledig dienstverband niet toegestaan betaalde arbeid voor derden te verrichten, tenzij de Werkgever hiervoor toestemming heeft verleend;
5.4. Uitzondering op bovenstaand lid betreft (al dan niet gehonoreerde) werkzaamheden of functies liggende op kerkelijk, charitatief, filantropisch of maatschappelijk, niet politiek, gebied, indien en voor zover de vervulling van deze werkzaamheden buiten werktijd geschiedt.
5.5. De Werkgever kan de nevenfunctie of nevenwerkzaamheden verbieden of hij kan de Werknemer (met inachtneming van een redelijke termijn) opdragen een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden te beëindigen, indien de Werkgever op goede gronden meent dat het verrichten van de nevenfunctie of nevenwerkzaamheden, in strijd is met- of schadelijk is voor een goede vervulling van de functie dan wel met het belang of aanzien van de Werkgever. De Werkgever zal alvorens hij een dergelijk beslissing neemt de Werknemer in staat stellen hierover te worden gehoord.
6. Faciliteiten voor werknemers
6.1. De Werkgever zal werknemers die optreden als afgevaardigde van de overige werknemers met behoud van salaris toestaan voor het deelnemen aan vergaderingen of bijeenkomsten;
6.2. De Werkgever zal werknemers die optreden als afgevaardigde van het bedrijf met behoud van salarisdeel te nemen aan bijeenkomsten of bijscholing.
6.3. Werknemer zal, op eerste verzoek van personen die daartoe bevoegd zijn, zichzelf identificeren. Identificatie vindt plaats doormiddel van één de volgende geldende identificatiedocumenten:
• NL paspoort;
• NL ID kaart
• Gemeentelijke identiteitskaart;
• Nationaal paspoort en identiteitsbewijs van een land van de EER;
• (Elektronisch) W-document;
• Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst I tot en met IV of de EU/EER;
• Nationaal paspoort van een land buiten de EER met een geldige sticker voor verblijfsaantekeningen vluchtelingenpaspoort;
• Vreemdelingenpaspoort.
6.4. Indien een identificatiedocument uit bovenstaande opsomming bij een controle niet kan worden getoond, pleegt de Werknemer een strafbaar feit. De politie heeft in een dergelijk geval de bevoegdheid om de Werknemer mee te nemen naar het politiebureau voor een onderzoek naar de identiteit van de Werknemer. Gedurende deze afwezigheid is de Werknemer niet gerechtigd tot doorbetaling van het salaris. Bovendien kan de Werknemer een boete krijgen. Indien de Werknemer een boete krijgt opgelegd, zal deze niet worden vergoed door de Werkgever.
7. Geschillen
7.1. Indien tussen de Werkgever en Werknemer een geschil rijst omtrent de uitleg van deze overeenkomst, zullen de partijen trachten het geschil in goed overleg tot een oplossing te brengen.
7.2. Wanneer blijkt dat in dit geschil niet tot een oplossing kan worden gebracht, kunnen de Werkgever en de Werknemer het geschil voorleggen aan de rechter.
8. Vertrouwelijke informatie
8.1. Als deel van uw functie of positie krijgt u soms niet openbare of interne informatie over bedrijven, klanten. Als informatie niet binnen het publieke domein valt, moet deze als vertrouwelijk worden beschouwd. U mag vertrouwelijke informatie ook niet met anderen werknemers uitwisselen. Het ongepast openbaar maken van vertrouwelijke informatie kan de concurrentiepositie aantasten.
Voorbeelden van vertrouwelijke informatie:
• Klanten;
• Prijsafspraak;
• Werknemerslijsten met contractgegevens.
8.2. Kramers’ Seafood werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
9. Aanvang en beëindiging dienstverband
9.1. Aan elke Werknemer wordt bij indiensttreding door de Werkgever schriftelijk in ieder geval medegedeeld:
• De datum van indiensttreding;
• De functie waarin de Werknemer wordt aangesteld;
• De voor Werknemer al dan niet geldende rechten op (vroeg)pensioen;
• De overeengekomen arbeidstijd en de voor Werknemer geldende werktijden en toeslagregeling;
• Het salaris dat een de Werknemer wordt toegekend.
9.2. Tenzij uit de aanstellingsbrief uitdrukkelijk anders blijkt, geschiedt de aanstelling voor onbepaalde tijd.
9.3. Werkgever en Werknemer kunnen een proeftijd overeenkomen. Als dan is art 7:652 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
9.4. De arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is overeengekomen loopt van rechtswege af na het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aan gegaan.
9.5. Opzegging van de arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan moet schriftelijk geschieden tegen het einde van de maand.
9.6. Voor de termijn van opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het bepaalde in art 7:652 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
9.7. Het voorafgaande lid is niet van toepassing ten aanzien van een Werknemer die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt, of de in dat jaar geldende pensioenleeftijd.
9.8. De Werkgever mag niet opzeggen gedurende de tijd, dat de Werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, ongeval of invaliditeit, tenzij de arbeidsongeschiktheid tenminste 2 jaar heeft geduurd. De Werkgever is niet gehouden om de termijn van 2 jaar in acht te nemen voordat hij tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over gaat in het geval de Werknemer onvoldoende meewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak en het re-integratieverslag zoals bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter.
9.9. Na verloop van de voorgaande lid bedoelde termijn, en na advies van het UVW en na verkregen vergunning van de afdeling juridische zaken van het Centrum Werk en Inkomen, is het de Werkgever toegestaan de dienstbetrekking te beëindigen.
10. Discriminatie & Intimidatie
10.1. Kramers’ Seafood streeft ernaar ervoor te zorgen dat werknemers in een veilige en hun respecterende omgeving werken, waar gewicht wordt gelegd op gelijkheid, eerlijkheid, respect, beleefdheid en waardigheid. Kramers’ Seafood tolereert absoluut geen onwettige discriminatie of intimidatie, zij het vanwege Werknemer, klant, bezoeker of enige andere persoon die zich op het terrein van Kramers’ Seafood bevindt.
10.2. Elke vorm van discriminatie op basis van ras, huidskleur, geloof, leeftijd, geslacht (incl. zwangerschap), huwelijkse status, seksuele geaardheid, nationale oorsprong, burgerlijke status, handicaps of behoren tot een andere groep die onder bescherming van de wet valt, is een overtreding van dit beleid en zal disciplinair worden behandeld.
10.3. Hoewel “intimidatie” definiëren niet eenvoudig is, omvat de term uitspraken of visuele of fysieke gedragingen die:
• Bedoeld zijn om een intimiderende, vijandelijke of kwetsende werkomgeving te creëren of die daartoe leiden, of die op onredelijke wijze iemand prestaties op het werk hinderen;
• Anderszins iemands gelijke kansen negatief beïnvloeden.
• Voorbeelden van wat als intimidatie zou kunnen worden beschouwd:
 Gebruik van scheldwoorden, minachtende opmerkingen, schuine grappen, beledigingen, vulgaire taal, minder vleiende benamingen en geplaag;
 Tonen van kwetsbare posters, symbolen, cartoons, tekeningen, foto’s of e-mails;
 Iemand bedreigen of de weg versperren.
• Seksuele intimidatie omvat gedrag van seksuele aard waarbij:
 Onderwerping aan dat gedrag een expliciete of impliciete arbeidsvoorwaarde is;
 Onderwerping aan of weigering van toenaderingen gebruikt wordt als basis voor besluiten inzake tewerkstelling of promotie;
 Het de bedoeling is een intimiderende, vijandelijke of kwetsende werkomgeving te creëren of waarvan een dergelijke omgeving het gevolg is, of waarbij iemands prestaties op het werk op onredelijke wijze worden gehinderd.
 Seksuele intimidatie kan alle hierboven vermelde voorbeelden van intimidatie omvatten.
• Andere voorbeelden van gedragingen die als seksuele intimidatie kunnen worden beschouwd zijn:
 Ongewenste voorstellen, verzoeken of toenaderingen van seksuele aard;
 Ongewenst lichamelijk contact, zoals omhelzen, kussen, vastpakken, knijpen, aaien of rakelings langs iemand lopen;
 Ongepaste opmerkingen over iemands lichaam of uiterlijk, gebaren of commentaar van seksuele aard, of ongewenst verbaal of fysiek flirten;
 Vulgaire of obscene gebaren, taal of opmerkingen.
10.4. Kramers’ Seafood zal onmiddellijke maatregelen treffen in geval van overtreding van dit beleid, wat kan leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.
10.5. Bij Kramers’ Seafood is er geen vertrouwenspersoon aangesteld. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende arbodienst, e.e.a nader uitgewerkt in de bijlage 6: Contactgegevens.
11. Alcohol, drugs en medicijngebruik
11.1. Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of elke andere drugs te verkeren bij aanvang of tijdens het werk.
11.2. Het is niet toegestaan om alcohol en drugs te gebruiken, aan andere te verstrekken of hierover te beschikken. Met instemming van de directie kan het verbod op het gebruik van alcohol worden afgeweken wanneer er sprake is van een door of het namens het bedrijf georganiseerde feestelijkheid of bijeenkomst.
11.3. Het gebruik van medicijnen welke een invloed (kunnen) zijn op de werkprestaties van de Werknemer zijn alleen toegestaan wanneer deze medicijnen op doktersvoorschrift worden gebruikt én dit vooraf aan de directe leidinggevende is gemeld zodat deze, eventueel na overleg met de bedrijfsarts expliciet toestemming heeft gegeven om (eventueel aangepaste) werkzaamheden uit te voeren.
11.4. Medicijnen mogen niet meegenomen worden in de productieruimte. Indien het medisch noodzakelijk is om deze tijdens werktijden te gebruiken mag dit uitsluitend buiten de productieruimtes.
12. Activa en hulpmiddelen
12.1. De activa en hulpmiddelen (visproducten en materialen) zijn en blijven eigendom van Kramers’ Seafood Iedereen heeft de plicht om deze activa te beschermen en te vrijwaren tegen verlies, diefstal, misbruik, schade en verspilling.
12.2. Verduistering van activa of hulpmiddelen die eigendom zijn van Kramers’ Seafood vormt een overtreding van uw verplichtingen tegenover Kramers’ Seafood Het zonder toestemming verwijderen van eigendommen van Kramers’ Seafood uit het pand van Kramers’ Seafood wordt beschouwd als diefstal. Wanneer er een persoon op heterdaad wordt betrapt of doormiddel van video opname, wordt deze op staande voet ontslagen zonder verdere financiële verplichtingen. Zie ook document PR-023.01 voor het volledige cameratoezicht reglement.
12.3. Wanneer u bewust bent van diefstal, oneigenlijk gebruik, beschadiging of verspilling van de activa dient u die te melden aan de directie.
13. Arbeidsduur, -tijden en klokregistratie
13.1. De werktijden en pauzes worden per afdeling bepaald en aangegeven. Zij zullen steeds duidelijk kenbaar worden gemaakt en dienen door de werknemers te worden opgevolgd. Om organisatorische redenen kan op aanwijzing van de directie of bedrijfsleiding van de standaard worden afgeweken.
13.2. Voor werknemers waarvoor uit hoofde van de functie bijzondere werktijden aannemelijk te maken zijn, dienen zij hun werkzaamheden buiten de vastgestelde werktijden te verrichten wanneer dit door bedrijfsleiding noodzakelijk wordt geacht om de normale bedrijfsvoering te laten continueren. Deze uren zullen zoveel mogelijk met reguliere uren en in gezamenlijk overleg worden verrekend.
13.3. De aanvangstijden van de werkzaamheden worden per dag en per Werknemer door de leidinggevende bepaald.
13.4. Het is verplicht het pand te betreden via de personeelsingang, en dus niet via andere ingangen.
13.5. Urenregistratie gebeurt d.m.v. het digitale kloksysteem. Het is verplicht voor de Werknemer om de werkzaamheden direct uit te oefenen nadat deze zich heeft in geklokt.
13.6. Overuren ontstaan wanneer een Werknemer meer dan 40 uur per week (inclusief 5 pauze-uren) werkzaam is geweest. Verantwoordelijke leidinggevenden beslissen wanneer er overwerkuren gemaakt moeten worden.
13.7. Overuren worden door de leidinggevende toegekend en gekeurd.
13.8. Iedere Werknemer op de operationele afdeling heeft na 2 uur werktijd recht op een pauze van minimaal 15 minuten (in totaal 1 uur per diensttijd). De pauzetijden worden vastgesteld door de leidinggevende.
13.9. Als een Werknemer niet aan het overeengekomen aantal uren per week is gekomen, zal het tekort worden aangevuld ten koste van de overuren welke zijn opgebouwd in andere weken binnen een salarisperiode. Zijn er geen overuren opgebouwd binnen deze salarisperiode dan zal het tekort worden ingehouden op het salaris.
13.10. Iedere Werknemer van Kramers’ Seafood ontvang een persoonlijke badge, waarmee aanvang en inde van de dienst wordt geregistreerd.
13.11. De badge is eigendom van Kramers’ Seafood en wordt in bruikleen afgestaan aan de Werknemer. De Werknemer is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van de persoonlijke badge.
13.12. Wanneer de Werknemer een badge van een collega voor in- en/of uitklokken is er sprake van frauduleus handelen en kan dit voor de betreffende Werknemer verstrekkende gevolgen hebben.
13.13. De Werknemer dient bij aanvang van de werkzaamheden met behulp van deze badge in te klokken en wanneer de Werknemer zijn werkzaamheden beëindigt dient hij met behulp van deze badge direct uit te klokken. De Werknemer is verplicht te klokken bij het opnemen van e pauzes. Wanneer de Werknemer niet op correcte wijze in- en/of uitklokt, dan wordt de periode als niet gewerkt geregistreerd en loopt de Werknemer het risico dat deze uren niet worden uitbetaald.
13.14. Wanneer de Werknemer om persoonlijke redenen het bedrijf verlaat, dan dient hij uit te klokken en dit te melden bij de directe leidinggevende. Wanneer de Werknemer weer aanvangt met de werkzaamheden dient hij in te klokken.
13.15. Indien aan de Werknemer een badge is verstrekt en de Werknemer deze badge, om wat voor reden dan ook, niet bij zich heeft dan dient de Werknemer zich direct te melden bij zijn leidinggevende. De leidinggevende heeft de bevoegdheid om de Werknemer in eigentijd zijn badge op te laten halen.
13.16. Wanneer de Werknemer de aan verstrekte badge verliest dan dient hij dit onmiddellijk te melden bij zijn leidinggevende en afdeling personeel. Afdeling personeel zal z.s.m. aan de Werknemer een nieuwe badge verstrekken.
13.17. Bij uitdiensttreding is Werknemer verplicht om zijn persoonlijke badge op de afdeling personeel in te leveren. Wanneer de badge niet wordt ingeleverd dan zal op de eindafrekening een bedrag van € 10,- worden ingehouden.
13.18. In navolgende gevallen zullen de kosten voor vervanging van de badge, zijnde € 10,- per keer aan de Werknemer worden doorberekend:
• Bij verlies;
• Wanneer de badge door opzettelijke beschadiging dient te worden vervangen.
14. Salarissen
14.1. De salarisbetaling vindt maandelijks plaats. De Werkgever draagt er zorg voor dat ieder Werknemer een salarisspecificatie ontvangt.
14.2. De Werknemer die een functie tijdelijk, voor een periode van minimaal 4 weken volledig waarneemt, en het voor deze functie geldende salaris is hoger dan het salaris van de Werknemer, ontvangt voor de volledige periode van waarneming het hogere salaris behorende bij de functie die de Werknemer waarneemt.
14.3. De Werknemer wordt beloond naar zijn functie en de daarbij behorende salarisschalen. De functieomschrijving ligt vastgelegd in het functiehandboek en de salarissen liggen vast in het salarishuis.
15. Vakantietoeslag
15.1 Het salaris wordt vermeerderd met 8% vakantietoeslag, uit te betalen in de maand mei, over het tijdvak juni tot en met mei van het lopende kalenderjaar.
15.2 Over de som van het loon dat het drievoud van het minimumloon overschrijdt wordt geen vakantiegeld opgebouwd.
15.3 Bij beëindiging van de arbeidsverhouding heeft de Werknemer voor elke volle periode die de Werknemer bij de Werkgever in dienst is geweest, en waarover nog geen vakantietoeslag is ontvangen, recht op de betreffende vakantietoeslag.
16. Ziekte arbeidsongeschiktheid
16.1 Werkgever verplicht zich ingeval van ziekte van Werknemer 85% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar tenminste het voor Werknemer geldende minimumloon en maximaal het maximum dagloon voor de sociale verzekeringswetten, uit te betalen voor een tijdvak van maximaal 52 weken na intreden van de ziekte van Werknemer of zoveel korter als het dienstverband eerder mocht eindigen.
16.2 Na de in lid 1 genoemde periode van arbeidsongeschiktheid heeft Werknemer gedurende een periode van 52 weken of zoveel korter als het dienstverband eerder mocht eindigen, recht op doorbetaling van minimaal 70% van het naar tijdruimte vastgestelde brutosalaris, gerekend vanaf de eerste ziektedag, voor zover het brutosalaris niet meer bedraagt dan het maximumdagloon voor de sociale verzekeringswetten.
16.3 Perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen binnen vier weken van arbeidsongeschiktheid, worden voor de toepassing van dit artikel beschouwd als één ononderbroken arbeidsongeschiktheidsperiode.
16.4 Met inachtneming van artikel 7:629 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing heeft Werknemer geen recht op loon gedurende de eerste dag van zijn ziekte.
16.5 Indien en voor zover ter zake van de arbeidsongeschiktheid van Werknemer een derde aansprakelijk kan worden gesteld, is Werknemer verplicht zijn volledige medewerking te verlenen de door Werkgever geleden schade te verhalen.
17. Vrije dagen
17.1 De Werknemer heeft voor elk kalenderjaar dat hij fulltime in dienst is van de Werkgever recht op 26 vakantiedagen.
17.2 Een vakantie-/snipperdag heeft de waarde in uren van het voor die dag geldende rooster. Het totaalaantal vakantie-uren is op jaarbasis voor een fulltimer het aantal vakantiedagen maal de gebruikelijke arbeidsduur per dag.
17.3 Tenzij zwaarwegende redenen van bedrijfsbelang zich hiertegen verzetten, zullen tenminste 2 weken aaneengesloten vakantie worden opgenomen. De Werkgever behoudt zich het recht voor de vakantieperiode te koppelen aan de periode van de bedrijfssluiting tot maximaal 3 weken.
17.4 Vakantiedagen kunnen in beginsel niet worden omgezet in geldelijke uitkering tenzij:
• De arbeidsverhouding wordt beëindigd;
• Er zich naar het oordeel van de Werkgever omstandigheden voordoen, waarbij het bedrijfsbelang opname van vakantiedagen onmogelijk maakt.
17.5 Een Werknemer mag aan het eind van het jaar niet meer dan 5 dagen meenemen naar het daaropvolgende jaar. Deze dienen te worden opgenomen in het eerste halve jaar van dat betreffende jaar.
17.6 De Werkgever kan van de vakantiedagen ten hoogste 3 dagen (incl. Bid- en Dankdag) als collectieve vrije dag aanwijzen.
17.7 De opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid is gemaximeerd tot de opbouw over 52 weken. Alleen wettelijke vakantiedagen worden dan opgebouwd.
18. Arbeid op zon- en feestdagen
18.1 Geen arbeid wordt verricht op zon- en algemeen erkende feestdagen, te weten:
• Nieuwjaardag;
• Tweede Paasdag;
• Hemelvaartsdag;
• Tweede Pinksterdag;
• Eerste en tweede Kerstdag;
• Urker Bid- en Dankdag;
• Koningsdag;
• Door de regering als zodanig aangewezen nationale feestdagen.
19. Geoorloofd verzuim, onbetaald verlof, overige verlofregelingen
19.1 In de navolgende gevallen voor zover daarvoor, om bij die gebeurtenis aanwezig te kunnen zijn, verzuim van werktijd noodzakelijk is, wordt de Werknemer over de hieronder bepaalde termijn het salaris doorbetaald, mits hij of zij zo mogelijk een dag van tevoren aan de Werkgever met opgave van reden van het verzuim kennisgeeft. Indien in de volgende bepalingen gesproken wordt van echtgenoot, wordt daaronder tevens verstaan een persoon met wie Werknemer langdurig samenwoont en daarmee een geregistreerd partnerschap heeft.
• Bij ondertrouw van de Werknemer gedurende een halve dag;
• Bij huwelijk van een Werknemer twee dagen;
• Bij de bevalling van echtgenote de dag van de bevalling en dag van aangifte, opgevolgd door aanvullend geboorteverlof;
• Voor het bijwonen van het huwelijk van 1 der eigen kinderen of pleegkinderen, broers of zusters, ouders, schoonouders, zwagers, schoonzusters of kleinkinderen 1 dag;
• Bij 25- en 40- jarig huwelijksfeest van de Werknemer 1 dag;
• Bij overlijden van de echtgenoot/echtgenote of 1 der eigen kinderen of pleegkinderen, ouders, pleegouders, vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van begrafenis/crematie;
• Bij overlijden van broers of zusters, schoonouders, wederzijdse grootouders, zwagers of schoonzusters of kleinkinderen 1 dag;
19.2 Wanneer de Werknemer ten gevolge van de vervulling van een hem buiten zijn schuld door de wet of overheid opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te verrichten: gedurende een korte in overleg tussen Werkgever en Werknemer te bepalen tijdsduur. Het salaris wordt in dat geval doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van derden verkregen kunnen worden.
20. Sancties
21.1 Om ervoor te zorgen dat de voorwaarden uit hoofde van de aangegane arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en Werknemer worden nageleefd, heeft Kramers’ Seafood een sanctiebeleid opgesteld.
21.2 Bij niet nakoming van de voorwaarden uit hoofde van de aangegane arbeidsovereenkomst riskeert Werknemer de volgende sancties:
• 1e overtreding leidt tot eerste officiële waarschuwing (mondeling);
• 2e overtreden leidt tot tweede officiële waarschuwing (schriftelijk);
• 3e overtreding leidt tot een laatste officiële waarschuwing (schriftelijk);
• 4e overtreding leidt tot schorsing van de betreffende Werknemer;
• 5e overtreding leidt tot ontslag van de betreffende Werknemer.
21.3 Wanneer sprake is van een dringende reden kan Werkgever overgaan tot ontslag op staande voet.
21.4 In voorkomende gevallen kan de Werkgever ook de volgende sanctiemaatregelen treffen:
1. Opnieuw laten uitvoeren van de werkzaamheden na einde werktijd;
2. Inleveren van een verlofdag of deel daarvan;
3. Verlaging in functie;
4. Overplaatsing;
5. Loon opschorten;
6. Opleggen van een boete.
21. Veilige arbeidsomstandigheden
21.1 Werkgever probeert zijn werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Daarom moeten we:
• Zowel de letter als de geest respecteren van de wetgeving voor bedrijf geneeskunde, gezondheid en veiligheid van het openbaar beleid dat hier de grondslag voor vormt;
• Werkinstructies of procedures voor gezondheid, veiligheid, wet- en regelgeving en risico beperking procedures volgen;
• Zorgen dat onze werkomgeving veilig is.
21.2 Werkgever maakt gebruik van cameratoezicht om de veiligheid van personen en van het product te kunnen waarborgen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het volledige camerareglement.
22. Ondernemingsraad
21.1 Werkgever heeft een ondernemingsraad (OR) die bestaat uit gekozen werknemers die overleg voeren met werkgever en op deze manier advies geven en de belangen van werknemers behartigen.
21.2 De OR van de werkgever is een zogenaamde Gezamenlijke Ondernemingsraad (GOR) waardoor de belangen alle werknemers in de verschillende werk-bv’s worden behartigd.
21.3 De OR is bevoegd om in overleg wijzigingen door te voeren.
21.4 De OR heeft een eigen OR-reglement waarin het beleid is beschreven en voldaan wordt aan de Wet voor Ondernemingsraad (WOR).
21.5 Er kan contact opgenomen met de OR door middel van de contactgegevens in bijlage 6.
23. Slotbepaling
23.1 Het reglement is bindend voor alle werknemers. Bij niet nakomen volgt eerst een mondelinge waarschuwing en vervolgens een boete. Deze boete kan variëren van € 5,- tot een halve dag loon per week. Als ook na de boete(s) de regels niet worden opgevolgd dan behoudt de directie zich het recht voor de arbeidsovereenkomst met de betrokkene te beëindigen.
23.2 De bestemming van de boete is voor het goede doel: Beautiful Kidz Namibia (geven om kinderleven).
23.3 De directie (of haar vertegenwoordiger) behoudt zich het recht voor bezoekers welke zich niet aan de in dit reglement gestelde voorwaarden voldoen onmiddellijk de toegang tot de bedrijfsruimte te ontzeggen.
23.4 De directie behoudt zich het recht voor in alle gevallen waarin zij het nodig achten aanvullende regels te geven.
24. Bijlagen

Algemene en persoonlijke hygiëne
a. Kramers’ Seafood is een bedrijf dat voldoet aan de voor hen geldende wettelijke vereiste regelgeving.
b. Daarbij is Kramers’ Seafood gecertificeerd voor de volgende normen BRC/ IFS/ ASC/ MSC/ FSSC22000/ BIO en Glutenvrij.
c. In de productieruimtes (inclusief de werkplaats van de Technische Dienst, machinekamer, opslagruimtes en expeditie) mag niet worden: gespuwd, gerookt, gedronken, gesnoept of gegeten.
d. Meegebrachte etenswaren worden opgeslagen in de kantine, indien noodzakelijk in de daarvoor bestemde koelkast.
e. Het is niet toegestaan producten waarin pinda’s of noten zijn verwerkt mee te nemen naar het bedrijf. Vermijd ook contact met deze producten vlak voordat u naar deze vestiging komt, om mogelijke besmetting, bijvoorbeeld door overdracht via de kleding te voorkomen.
f. Werknemers zijn verplicht alles te doen wat bijdraagt tot het verbeteren van de algemene en persoonlijke hygiëne en zullen ervoor zorgen dat verontreiniging en besmetting van de producten wordt voorkomen.
g. Er mogen geen persoonlijke eigendommen meegenomen worden in de werkkleding (zoals telefoons, sigaretten e.d.) met uitzondering van de sleutel voor de kluisjes die in de kleedruimtes staan.
h. Geen gebruik van make-up.
i. Geen gebruik van parfum of aftershave.
j. Personen werkzaam in de bedrijfsruimte dienen:
• Voor aanvang van alle werkzaamheden, na gebruik van het toilet, en na elke andere verontreiniging de handen en onderarmen te reinigen met water en een geschikt reinigingsmiddel, te drogen en te desinfecteren. Indien handschoenen worden gedragen dienen deze ook te worden gereinigd en ontsmet;
• Wondjes aan de handen goed te verbinden met metaal detecteerbaar blauw wondverband of pleister. Het dragen van handschoenen is dan verplicht;
• Tijdens het uitvoeren van de productiewerkzaamheden geen sieraden te dragen, met uitzondering van een gladde trouwring;
• Het niet toegestaan horloges of sieraden te dragen, ook geen (trouw)ring;
• Metaal detecteerbare pennen en stiften te gebruiken. Schrijfmateriaal mag niet achter de oren gedragen worden;
• Vingernagels kort te houden; ze moeten schoon en ongelakt zijn. Kunstnagels worden niet toegestaan.
k. Alle werknemers dienen de bedrijfsleiding op de hoogte te stellen wanneer hij/ zij zelf aan een van de volgende besmettelijke ziektes lijden:
• Geelzucht;
• Diarree;
• Overgeven;
• Koorts;
• Keelpijn met koorts;
• Zichtbaar geïnfecteerde huidplekken (verbranding, snijwonden etc.);
• Lopend(e) oor, oog of neus.
l. Indien noodzakelijk zullen er alternatieve werkzaamheden worden bepaald waarbij er geen besmettingsgevaar voor de volksgezondheid kan optreden.
m. Werktuig, gereedschap, schorten ed. dienen na gebruik te worden schoongemaakt met water en reinigingsmiddel en opgeruimd op de daarvoor aangewezen plaatsen. Ook bij pauzes en andere werkonderbrekingen.
n. Fileermessen dienen in de hiervoor aangewezen verzamelbak te worden gedeponeerd. Messen en materialen mogen niet door het gebouw zwerven, dit kan een gevaar zijn voor de (voedsel)veiligheid.
o. Iedereen dient ervoor zorg te dragen dat de kleed-, was- en toiletruimtes, evenals de kantine goed verzorgd worden achtergelaten.
p. Roken is met uitzondering van de kantine, in alle overige productieruimten en binnen de omheining van het bedrijf verboden.
Productie, kwaliteit en veiligheid
a. Productieprocessen dienen volgens de product- en kwaliteitsnorm te worden uitgevoerd. Alleen op nadrukkelijke aanwijzing van de bedrijfsleiding mag hiervan worden afgeweken.
b. Elke Werknemer is verplicht kwaliteitsafwijking, productie en technische gebreken onmiddellijk aan de bedrijfsleiding te melden.
c. Elke Werknemer is verplicht een collega erop te wijzen wanneer deze niet volgens de bedrijf- of productievoorschriften handelt. Wordt hierop niet gereageerd dan dient dit bij de bedrijfsleiding te worden gemeld.
d. Elke Werknemer dient ervoor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften van machines, transport en schoonmaakmiddelen steeds worden opgevolgd.
e. Iedere Werknemer dient de afdeling waar hij of zij werkzaam is netjes en ordelijk te houden en na de werkzaamheden of bij werkonderbrekingen netjes achter te laten.
f. Producten mogen niet direct op de grond worden geplaatst, maak hiervoor gebruik van pallets, onderzetters of rollys.
g. Verpakkingsmateriaal mag niet worden hergebruikt, mits het speciaal voor dat doel is gemaakt en deze na ieder gebruik grondig worden gereinigd.
h. Verpakkingsmateriaal dient op een hygiënische wijze te worden opgeslagen. Dozen met folie/zakjes voor verpakken van producten moeten worden afgesloten om besmetting met stof en vuil te voorkomen. Verpakkingsmaterialen mogen niet rechtstreeks op de vloer worden geplaatst om vervuiling van onderliggende producten tijdens stapelen te voorkomen.
i. Het gebruik van communicatiemiddelen is alleen toegestaan voor leidinggevende personen die aan gewezen zijn door de directie.
j. Mobiele telefoons moeten onder werktijd worden opgeborgen in de omkleedruimte. Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan onder werktijd, behalve in de pauze.
k. Bij constatering van ongeoorloofd gebruik van telefoon volgt een waarschuwing;
l. Tijdens werktijd vindt er (steekproefsgewijs) controle doormiddel van cameratoezicht plaats. Werkgever behoudt zich het recht voor ter controle gebruikt te maken van verborgen camera’s indien hier aanleiding voor is.
m. Wanneer je uitingen plaatst via sociale media dien je je bewust te zijn van mogelijke gevolgen voor het bedrijf die ongepaste, onjuiste, beledigende of bedreigende uitingen kunnen hebben. De Werkgever gaat ervan uit dat je je respectvol uitlaat over het bedrijf. Klachten bespreek je niet met gasten maar met je leidinggevende, de Werkgever of de vertrouwenspersoon.
Bedrijfskleding
a. Personen die zich bevinden in de verwerkingsruimten, de koelruimte, de diepvries of de droge opslagruimte dienen schone kleding te dragen, dat de eigen kleding bedekt. Daar waar nodig worden plastic (blauw) mouwbeschermers gedragen.
b. Voor het betreden van de kantine en toiletten is het verplicht om de bedrijfskleding uit te doen. Hang de kleding op de daarvoor bestemde haken.
c. Personen die zich bevinden in de verwerkingsruimten, de koelruimte, de diepvries of de droge opslagruimte dienen een schoon haarnetje te dragen, zodanig dat het haar en de oren volledig bedekt zijn.
d. Een baardnetje is verplicht voor een baard of snor van meer dan 10 mm.
e. De bovenkleding, het haar- en baardnetje mogen uitsluitend worden gedragen binnen het bedrijf. Het dragen van eigen kleding is niet toegestaan in de productie
f. ruimten. Privéschoenen worden in de kleedruimte verwisseld voor werkschoenen.
g. Als werknemers van de paneerafdeling op een andere afdeling moeten werken, dient de Werknemer een schone overjas, schone handschoenen en een nieuw haar- of baardnetje aan te trekken.
h. Het gebruik van handschoenen is verplicht. Om kruisbesmetting met allergenen te voorkomen worden op de paneerafdeling gele handschoenen gebruikt en op alle overige afdelingen blauwe, groene of oranje handschoenen.
i. Voor alle fulltime werknemers is er een kast bij de hoofdingang geplaatst, deze is voorzien van overjassen. Voor parttime werknemers zijn er jassen beschikbaar bij het hoofdkantoor of bij de kantinejuffrouw.
j. Bodywarmers mogen niet buiten gedragen worden en worden dus inpandig gewassen.
k. Overige werkkleding moet door de Werknemer zelf gewassen worden, aandachtspunten hierbij zijn:
• Was de kleding nooit tegelijk met kleding van zieke mensen, om te voorkomen dat de kleding via die weg besmet kan raken;
• De kleding dient dagelijks gewassen te worden bij een temperatuur van minimaal 60°C.
l. Alle personen, die fulltime bij Kramers’ Seafood werkzaam zijn, hebben een eigen (kleding) kast in de kleedkamer. Men dient optimaal gebruik te maken van deze kast, zodat er geen persoonlijke bezittingen door het bedrijf zwerven. Voor, na en tijdens productie moet de kast gesloten zijn.
m. Privékleding, extra werkkleding en persoonlijk eigendommen worden gescheiden van elkaar in de (kleding)kast bewaard. Parttimers en losse krachten dienen hun spullen netjes aan de haken in de kleedkamer achter te laten. Privéschoenen worden onder de banken op het rek geplaatst.
n. De Werknemer is verantwoordelijk voor het in een juiste en schone staat houden van de bedrijfskleding.
o. Tijdens het vervoer van de schone bedrijfskleding van huis naar het werk, dient de bedrijfskleding verpakt te zijn in een schone plastic zak, zonder dat andere voorwerpen zich in deze tas bevinden. Dit alles om ervoor te zorgen dat de kleding schoon blijft.
p. Bewaar de kleding op een zodanige wijze, dat deze niet besmet/vervuilt kan raken.
q. Werkjassen worden door een extern bedrijf uitgewassen.
r. Het is de Werknemer niet toegestaan de aan hem door Werkgever verstrekte bedrijfskleding buiten werktijd noch buiten het bedrijfsterrein te dragen.
Bezoekers
a. Productieruimten zijn niet vrij toegankelijk voor bezoekers (dit geldt ook voor externe monteurs).
b. Bezoekers dienen zich te melden op kantoor en dienen voor betreding van de productieruimten de bezoekersregistratie in te vullen. Tevens dienen ze kennis te nemen van de geldende hygiëneregels, om besmetting van bedrijfsruimtes en producten te voorkomen.
c. Bezoek aan ruimten mag alleen plaatsvinden na goedkeuring door een bevoegd iemand en onder begeleiding van een Werknemer van Kramers’ Seafood.
d. Elke Werknemer heeft de plicht personen die zonder toestemming de bedrijfsruimtes betreden onmiddellijk te verwijzen naar de bedrijfsleiding.
e. De reglementen zijn tevens van toepassing op elke bezoeker die zich in de bedrijfs-ruimte bevindt.
Verstrekking materialen
a. Kramers’ Seafood verstrekt de volgende materialen aan zijn werknemers:
• Fileermessen maximaal 1 per maand;
• Schoeisel, laarzen, klompen 1x per 2 jaar (maximaal € 42,50);
• Blauwe handschoenen worden 1 keer per week vrij verstrekt, daarna kost het de Werknemer € 1,- per handschoenen set;
• Gele handschoenen worden 1 keer per 2 weken vrij verstrekt, daarna kost het de Werknemer € 2,- per handschoenen set;
• Groene handschoenen worden 1 keer per maand vrij verstrekt, daarna kost het de Werknemer € 2,50 per handschoenen set;
Wanneer handschoenen op de werkvloer kapotgaan, kan de Werknemer op vertoon van de kapotte handschoenen gratis een nieuwe set ophalen;
b. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gehoor- en gelaatbescherming, zijn verplicht bij het werken met bepaalde machines, middelen en in ruimten waar dit aangegeven wordt. De persoonlijke beschermingsmiddelen liggen op de desbetreffende afdelingen.
c. In verband met werken in de kou worden de volgende beschermmiddelen vrij verstrekt: bodywarmer, thermoshirt, mutsen, thermojassen, diepvriesjassen en handschoenen op de expeditie.

Kledingmatrix

Bijlage 2: Secundaire arbeidsvoorwaarden

Inleiding
In deze bijlage zijn de diverse secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen opgenomen die van kracht zijn bij Kramers’ Seafood. Voor een actueel overzicht waarvoor de diverse volgende voorwaarden en regelingen van kracht zijn wordt doorverwezen naar het ‘Salarishuis’, in te zien bij de personeelsmanager.
Pensioenregeling
Voor de verschillende bedrijven zijn verschillende pensioenregelingen van toepassing. De hoogte van je pensioen is aanhankelijk van je loon en je leeftijd. De pensioenregeling voor Kramers’ Seafood Trading is van Rabo bedrijvenpensioen en de pensioenregeling bij Kramers’ Seafood Processing is van Zwitserleven. Onze pensioenadviseur kan je helpen bij verdere vragen, zijn gegevens zijn opgenomen in bijlage 6: Contractgegevens.
Telefoon van de zaak
Bij Kramers’ Seafood zijn een aantal functies waarbij het ter beschikking hebben van een mobiele telefoon noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wanneer een telefoon van de zaak van toepassing is gelden onderstaande voorwaarden.
• Alleen die Werknemer die een mobiele telefoon nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie, kan gebruik maken van de mogelijkheden binnen deze regeling;
• De mobiele telefoon is voor zakelijk gebruik bestemd conform regels fiscus (minimaal 10% zakelijk gebruik);
• Mochten de fiscale regels wijzigingen dan hebben deze direct effect op deze regeling;
• De mobiele telefoon dient gebruik te maken van een Android besturingssysteem;
• Werknemer ondertekent een gebruiksovereenkomst voordat een mobiele telefoon ter beschikking wordt gesteld;
• Werkgever bepaalt het maximumbudget dat maandelijks ter beschikking wordt gesteld;
• Bij overschrijding van het maximumbudget behoudt Werkgever zich het recht voor om het overschrijdende deel in te houden op het salaris van Werknemer, mits aantoonbaar is dat deze kosten niet van zakelijke aard zijn;
• Er is slechts sprake van een tijdelijk gebruiksrecht dat eindigt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Laptop van de zaak
Bij Kramers’ Seafood zijn een aantal functies waarbij het ter beschikking hebben van een bedrijfslaptop noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wanneer een laptop van de zaak van toepassing is gelden onderstaande voorwaarden.
• Alleen die Werknemer die een laptop nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie, kan gebruik maken van de mogelijkheden binnen deze regeling;
• De laptop is voor zakelijk gebruik bestemd conform regels fiscus (minimaal 10% zakelijk gebruik);
• Mochten de fiscale regels wijzigingen dan hebben deze direct effect op deze regeling;
• De laptop dient gebruik te maken van een Windows besturingssysteem;
• Werknemer ondertekent een gebruiksovereenkomst voordat een laptop ter beschikking wordt gesteld;
• Werkgever bepaald het budget ter beschikking wordt gesteld;
• Er is slechts sprake van een tijdelijk gebruiksrecht dat eindigt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Auto van de zaak & kilometervergoeding
Bij Kramers’ Seafood zijn een aantal functies waarbij het gebruik van een auto van de zaak noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wanneer een auto van de zaak van toepassing is gelden onderstaande voorwaarden.
• Alleen die Werknemer die een auto nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie, kan gebruik maken van de mogelijkheden binnen deze regeling;
• De auto is voor zakelijk gebruik bestemd;
• Privégebruik van de auto is toegestaan, wel dient te worden geadministreerd hoeveel kilometers er privé worden gereden;
• Indien er sprake is van privégebruik dan wordt de gebruikelijke bijtelling gehanteerd, Werkgever accepteert geen verklaring omtrent privégebruik lager dan 500 kilometer;
• Werkgever en Werknemer komen e.e.a. schriftelijk overeen voordat een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld;
• Kosten voor normaal gebruik en onderhoud zijn voor rekening van de Werkgever;
• Er is slechts sprake van een tijdelijk gebruiksrecht dat eindigt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voor verschillende functies die geen auto van de zaak ter beschikking hebben is in overleg een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer van toepassing. Dit geld vanaf 10 km met een maximum van 30 km enkele reis tot een maximumbedrag van € 204.

Toeslagen
Toeslag(en) operationele afdeling
Van toepassing op: verschillende functies binnen de operationele afdeling van Kramers’ Seafood Processing
Toeslagen geldend voor de operationele afdeling van voor over- en/of onaangename uren zijn als volgt.
Overuren : 25% (keuze TVT)
Ochtenduren : 15%
Nachturen : 40%
Ploegendienst : 15%
Zaterdag : 40%
Erkende feestdagen : 100%
Consignatiedienst TD en IT
Van toepassing op: Verschillende functies binnen afdeling TD en afdeling IT
Voor de afdelingen TD en IT geldt de volgende toeslag bij consignatiedienst.
• De periode dat deze Werknemer beschikbaar moet zijn (periode van consignatie) duurt maximaal één volledige week per twee weken. Er wordt gebruik gemaakt van een mobiele telefoon. Voor elke weekdienst van beschikbaar zijn ontvangt de Werknemer een vergoeding van 0,75% van brutoloon. Voor elke weekenddienst van beschikbaar zijn ontvangt de Werknemer een vergoeding van 2% van brutoloon.
• Als deze Werknemer tijdens een periode van beschikbaarheid (consignatie) daadwerkelijk wordt opgeroepen, dan zal aan hem per opkomst het loon worden doorbetaald. Per keer dat een Werknemer ontboden wordt, ontvangt hij/zij 1% van het maandsalaris tot een maximum van een keer per etmaal.
• Als deze Werknemer tijdens een periode van beschikbaarheid (consignatie) daadwerkelijk wordt opgeroepen ten tijde van een nachtdienst, geldt aansluitend aan de duur van de oproep een rusttijd van minimaal 8 uur (exclusief reistijd). Indien rusturen vallen op uren van de dag waarop normaal gewerkt zou worden moeten deze uren doorbetaald worden.
Ziekte-, wacht- en bonusdagen
Wachtdagen
Van toepassing op: verschillende functies binnen operationele afdeling van Kramers’ Seafood Processing
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing met betrekking tot wachtdagen bij een periode van arbeidsongeschiktheid door ziekte.
• Bij aanvang van een periode van arbeidsongeschiktheid door Werkgever gedurende 1 (een) wachtdag geen loon behoeft te worden betaald.
• Wanneer tussen 2 periodes van arbeidsongeschiktheid minder dan 4 (vier) weken zijn verstreken, worden die periodes als 1 (één) periode beschouwd.
Loondoorbetaling bij ziekte
Van toepassing op: Iedereen
• In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval en dergelijke zal Werkgever gedurende 104 aaneengesloten weken, gerekend vanaf de eerste ziektedag, indien en zolang in die periode de arbeidsovereenkomst voortduurt, het salaris doorbetalen. Hierbij geldt dat gedurende de eerste 52 weken 85% van salaris wordt doorbetaald en gedurende de daaropvolgende 52 weken 70% van dat salaris wordt doorbetaald.
• Bij de vaststelling van de bovengenoemde periode worden de perioden waarin Werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten samengeteld indien deze elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen.
• Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar duurt en de arbeidsovereenkomst na die 2 jaar nog bestaat wordt door Werkgever na dat jaar noch salaris, noch een suppletie op de AAW/WAO/WIA en eventuele andere uitkeringen verstrekt.
Ziektedagenregeling
Van toepassing op: verschillende functies binnen operationele afdeling van Kramers’ Seafood Processing
Doormiddel van de ziektedagenregeling wil Kramers’ Seafood het minimaliseren van ziekte stimuleren. De ziektedagenregeling is als volgt opgebouwd.

Ziektedagen (jaarbasis) Extra vrije dagen uit ziektedagenregeling
0 5
1 4
2 3
3 2
4 1
4 of meer 0

Lief en leed regeling

Jubilea Soort Werkgever Personeel
Geboorte/ adoptie – Boeket t.w.v. € 25,- Cadeau(bon) t.w.v. € 25,-
Geloof Doop Boekje/cadeau –
Belijdenis Boekje/cadeau –
Bevestiging ambt Boekje/cadeau –
Huwelijk Huwelijk € 100,- € 50,- + boeket
10/25 jaar getrouwd Dinerbon t.w.v. € 50,- Boeket t.w.v. € 20,-
40/50 jaar getrouwd V.d.v. bon t.w.v. € 125,- Boeket t.w.v. € 20,-
Dienstverband 1 jaar Boeket t.w.v. € 20,- –
5 jaar € 100,- –
10 jaar € 250,- –
Dienstverband 25 jaar Bruto maandsalaris met max van € 2.000,- –
40 jaar Bruto maandsalaris met max van € 1.000,- –
Stage Afronding MBO tussenstage Culibon –
Afronding MBO eindstage Bol.com bon –
Afscheid >5 jaar € 50,- € 25,-
>10 jaar € 100,- € 50,-
>20 jaar € 150,- € 75,-
>30 jaar € 200,- € 100,-
Pensioen – Cadeau(bon) t.w.v. € 100,- + boeket t.w.v.
€ 20,- € 100,-
Ziekte >1 maand Fruitmand t.w.v. € 25,- –
>3 maanden Bezoek van desbetreffende leidinggevende –
Bij operatie/ ongeluk (zie ziekte >1 maand) Bief t.w.v. € 12,50 + kaart
Overlijden Werknemer/ partner/ kind i.o.m. directie/leidinggevende Kaartje
Vader/ moeder/ (schoon)broer/ (schoon)zus Kaartje aan de werknemer Kaartje
Verjaardag 60 jaar Boeket t.w.v. € 20,- Ontbijtje bezorgen

Fietsplan & bedrijfsfitness
Fietsplan
Er kan via de Werkgever een fiets aangeschaft worden (met een maximumbedrag) die terugbetaald wordt door aftrek van brutoloon of door het inleveren van vakantiedagen.
Overige voorwaarden om deel te nemen aan het fietsplan van Kramers’ Seafood zijn:
• Werknemer moet in dienst zijn van Kramers’ Seafood;
• Werknemer moet een vast contract hebben;
• Werknemer mag alleen een fiets voor eigen gebruik aanschaffen en niet voor een familielid/kennis/vriend;
• Eens per drie kalenderjaren mag er een fiets aangeschaft worden;
• Het maximale bedrag is € 750,- (incl. BTW en verzekeringen). Tot dit bedrag geld het fiscale voordeel;
• De factuur dient binnen 12 maanden na factuurdatum te zijn verrekend met de Werkgever;
• Er moet voldoende ruimte zijn in het salaris om deel te nemen. Na aftrek van de bedragen moet de Werknemer boven het wettelijk minimumloon uitkomen;
• Als de werknemer binnen een periode van 12 maanden na verstrekking van het fietspakket uitdienst treedt, zal het te verrekenen saldo worden verrekend;
• Werknemer moet binnen 10 km wonen van het bedrijf;
• Werknemers die deelnemen aan bedrijfsfitness zijn uitgesloten van deelname aan het fietsplan;
• Werknemer die reiskostenvergoeding ontvangt is uitgesloten van deelname aan het fietsplan;
• Werknemer die vanuit Kramers’ Seafood een leaseauto ter beschikking heeft is uitgesloten van deelname aan het fietsplan;
• Er is een limiet aan het aantal fietsplan deelnemers per jaar, per BU. Dit limiet is gesteld op 8 fietsen;
• Mochten er meer aanvragen in een jaar zijn dan de vastgestelde aantallen, dan zal het door loting bepaald worden, wie er mag deelnemen en wie niet. Aanvragen worden op datum in behandeling genomen, deze loting zal uitgevoerd worden door HR;
Wat te doen voor deelname?
• Aanvraag bij HR, na goedkeuring aanvulling op arbeidsovereenkomst ondertekenen;
• Kopie van bestelformulier van de desbetreffende fietswinkel inleveren bij HR;
• Factuur van max € 750,- kan door de winkel naar het desbetreffende bedrijf gestuurd worden. Wanneer de fiets duurder is moet de Werknemer het resterende bedrag zelf betalen in de winkel;
• Afspreken met HR hoe het bedrag verrekend gaat worden (maandelijks, vakantiegeld, vakantiedagen etc.)

Fitness
Kramers’ Seafood kent een bedrijfsfitness regeling, iedere werknemer kan zich hiervoor aanmelden. Kramers’ Seafood geeft een werkgeversbijdrage van € 20,- per werknemer.
Overige voorwaarden om deel te nemen aan het fitness van Kramers’ Seafood zijn:
• De werknemer mag zelf kiezen welk sportabonnement;
• Werknemer moet in dienst zijn van Kramers’ Seafood;
• Werknemer moet een vast contract hebben;
• Werknemers die deelnemen aan het fietsplan zijn uitgesloten van deelname aan het bedrijfsfitness.
Wat te doen voor deelname?
• Aanvraag bij HR, na goedkeuring krijg je een toegangscode voor www.mijnfitnessplan.nl
Bijlage 3: Ziekteverzuim

Ziekmelding
Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag vóór aanvangstijd van zijn werkzaamheden telefonisch ziekmelden (geen berichtje) bij zijn direct leidinggevende. Alleen wanneer de werknemer daar zelf niet toe in staat is, mag iemand anders bellen. Naast de melding bij de direct leidinggevende meldt de werknemer zich ook telefonisch ziek vóór 9:00 uur bij Personeelszaken, telefoonnummer 0527-256502. Wordt een werknemer tijdens werktijd ziek, dan meldt hij zich persoonlijk af bij zijn direct leidinggevende en bij personeelszaken.
Bij de ziekmelding geeft de Werknemer door:
• Het verblijfadres;
• Onder welk telefoonnummer de werknemer bereikbaar is;
• Vermoedelijke duur van de ziekte.
• Of een bezoek aan de huisarts is/zal worden afgelegd.
• Welke zaken volgens de werknemer als gevolg van zijn ziekte op het werk geregeld moeten worden.
• Of de ziekte verband houdt met zwangerschap of orgaandonatie.
• Of er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk waardoor een derde aansprakelijk is.
Bereikbaarheid
Een zieke werknemer moet de eerste 2 weken van het verzuim altijd tussen 10:00-12:00 uur en tussen 14:00-16:00 uur bereikbaar zijn op het opgegeven (verpleeg)adres voor (on)aangekondigd contact met de Werkgever of met de Arbodienst. Als de zieke Werknemer langer dan 2 weken ziek is, vervalt de plicht om tijdens de hierboven genoemde uren thuis te zijn. Wijziging van het verblijfadres of van het telefoonnummer waaronder de zieke bereikbaar is, moeten zo spoedig mogelijk aan de werkgever worden doorgegeven. Voor bezoek van bedrijfsarts, huisarts, fysiotherapeut of een andere medische specialist mag het opgegeven adres verlaten worden.
Contact met de Werkgever
Naar aanleiding van de ziekmelding neemt de leidinggevende uiterlijk de volgende dag contact op met de werknemer om te informeren naar diens situatie en om eventuele maatregelen te bespreken in verband met de afwezigheid. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over werkhervatting. Bij langdurige afwezigheid neemt de leidinggevende minimaal wekelijks contact op met de werknemer.
Contact met de Arbodienst
De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep op het spreekuur van de bedrijfsarts. Bij verhindering licht de werknemer de Arbodienst/ Werkgever zo spoedig mogelijk telefonisch in. Indien de bedrijfsarts de Werknemer wil bezoeken, dient de werknemer de bedrijfsarts hiertoe in de gelegenheid te stellen. Als de Arbodienst de werknemer informatie vraagt over zijn verzuim, moet hij aan dit verzoek voldoen. Mocht de werknemer daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld wegens opname in het ziekenhuis, zorg er dan voor dat iemand anders deze informatie geeft. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Genezing niet belemmeren
Indien de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid zich zodanig gedraagt dat daardoor de genezing kan worden belemmerd (bijvoorbeeld spitten in de tuin bij rugklachten), kan de werkgever, naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts, loondoorbetaling weigeren.
Werkzaamheden verrichten
Tijdens het verzuim is het niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten zonder toestemming van de bedrijfsarts.
Wat te doen bij herstel
Uiteraard gaat de werknemer direct aan het werk als hij hiertoe weer in staat is en/of als de bedrijfsarts aangeeft dat er geen medische beperkingen meer zijn voor het uitoefenen van zijn eigen en/of passende werkzaamheden. Zodra de werknemer weer in staat is om te werken, ook wanneer dit gedeeltelijk is en/of in aangepast werk, dient hij zo spoedig mogelijk te beginnen. De werknemer geeft dit op tijd door aan zijn werkgever (het liefst nog de dag voor hij weer aanvangt met werken) dat hij weer aanwezig is.
Wet verbetering poortwachter
Als de werknemer langer dan vijf weken ziek is, wordt hij door de bedrijfsarts opgeroepen om een probleemanalyse te laten maken. Op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts wordt samen met de werknemer een plan van aanpak gemaakt. Iedere zes weken bespreekt de werknemer zijn voortgang van het plan van aanpak met de bedrijfsarts. De probleemanalyse wordt aan de werkgever en werknemer toegestuurd.
Vakantie
Als de werknemer op vakantie wil tijdens zijn ziekte, is toestemming noodzakelijk van de direct leidinggevende/ werkgever en de bedrijfsarts. Als de werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, meldt hij dit direct aan zijn leidinggevende/ werkgever. De werknemer moet bij terugkeer een schriftelijke verklaring overleggen van een arts in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal. Deze verklaring zal worden beoordeeld door de bedrijfsarts, waarna wordt bepaald of één of meerdere dagen van de vakantie als ziektedagen worden aangemeld.
Aangepast werk
De werkgever is verplicht om aangepast werk aan te bieden, in het eigen bedrijf en als dat niet mogelijk is, buiten het bedrijf. De werknemer is verplicht om het aangepaste werk te accepteren. De arbodienst adviseert wat aangepast werk is.
Deskundigenoordeel
Als de werknemer het niet eens is met de adviezen of uitspraken van de bedrijfsarts of met voorstellen of activiteiten van zijn werkgever, dan kan de Werknemer een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij het UWV. De kosten van een deskundigenoordeel zijn voor de aanvrager en op te vragen bij het UWV.
Sancties
Houdt de werknemer zich niet aan de afspraken uit het protocol of werkt hij niet voldoende mee aan zijn herstel, dan kan dit leiden tot een waarschuwing. Als er geen verbeteringen optreedt, heeft de werkgever het recht om de loondoorbetaling op te schorten of zelfs stop te zetten.
De Werkgever heeft het recht om:
• Loondoorbetaling en loonaanvulling te weigeren aan een werknemer die door eigen opzet arbeidsongeschikt is geworden.
• Arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt, waardoor de toetsing van de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd.
• Zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd.
• Zonder deugdelijke gronden nalaat passend werk (ook buiten de onderneming van werkgever) te verrichten.
• Loondoorbetaling en loonaanvulling op te schorten dan wel loonaanvulling te weigeren ten aanzien van een werknemer die zich niet houdt aan de binnen de onderneming van werkgever geldende regels en aanwijzingen bij ziekte.
• Loonaanvulling te weigeren ten aanzien van een werknemer die geen medewerking verleent aan een door de werkgever gevraagd onderzoek ten behoeve van een second opinion.
• Loonaanvulling te weigeren ten aanzien van een werknemer die de voorschriften met betrekking tot het voorkomen van ziekte heeft overtreden en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geworden.
• Loonaanvulling te weigeren ten aanzien van een werknemer die misbruik maakt van de voorziening.

Bijlage 4: Studiekostenregeling

Algemeen
Het huidige en toekomstig functioneren van werknemer en organisatie zijn nauw met elkaar verbonden. Opleiden is een belangrijk middel om het functioneren van werknemers en organisatie te bevorderen. Opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderneming en Werknemer.
De belangen van de onderneming vinden hun neerslag in opleidingsplannen gericht op het huidige en toekomstige functioneren van zowel organisatorische eenheden, als van individuele werknemers. Functioneringsgesprekken kunnen leiden tot opleidingsplannen, gericht op de individuele loopbaan op kortere of langere termijn. De onderneming erkent hier waar nodig een recht van de Werknemer op opleiding en streeft ernaar om de behoefte aan opleiding van de Werknemer en de mogelijkheden daartoe binnen de onderneming zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
De gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van opleiden brengt met zich mee dat zowel de onderneming als de Werknemer een bijdrage leveren in termen van inspanning, tijd en kosten.
De werknemer zal hierboven omschreven verantwoordelijkheid moeten nemen om zijn functioneren te bevorderen en aldus zijn inzetbaarheid en daarmee zijn arbeidsplaats nu en in de toekomst zoveel mogelijk zeker te stellen.
De onderneming is als werkgever verantwoordelijk voor haar hierboven omschreven opleidingsinspanning. Dit betekent dat zij zodanig condities zal creëren dat werknemers ook daadwerkelijk de noodzakelijke opleidingen kunnen volgen.
Opgelegde studie
Een opleiding wordt opgelegd door de werkgever, als die opleiding naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk is en direct verband houdt met de huidige of toekomstige functie binnen de onderneming.
Wanneer een studie wordt opgelegd door werkgever komen voor volledige vergoeding in aanmerking les-, examengelden en cursusboeken die voor het volgen van de studie of het afleggen van een examen noodzakelijkerwijs zijn gemaakt. Wanneer de studie in werktijd wordt gevolgd, wordt werknemer vrijgesteld van zijn werkzaamheden en ontvangt de werknemer de navolgende vergoeding, welke in de vorm van een voorschot wordt versterkt:
• Van maandag tot en met vrijdag ontvangt de werknemer maximaal een vergoeding van 8 uur per cursusdag tegen het geldend uurloon;
• Op zaterdag ontvangt de Werknemer een vergoeding van 100% van het geldend uurloon voor de effectieve cursusuren wanneer het een bedrijf of individuele cursus betreft.

Werkgever zal ervoor zorgdragen dat werknemer niet meer dan 4 zaterdagen per kalenderjaar en meer dan 8 uur per zaterdag wordt ingepland voor een cursus. In overleg en na akkoord van de werknemer kan hier ten allen tijden van worden afgeweken. Reistijd wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor het bepalen van het maximaal aantal uren op zaterdag.

Reistijd, die noodzakelijk is voor het volgen van een cursus, wordt niet vergoed.

Niet opgelegde studie
Wanneer een studie niet wordt opgelegd door werkgever, maar wel valt onder de definitie van lid 2, komen alleen voor volledige vergoeding in aanmerking les-, examengelden en cursusboeken die voor het volgen van de studie of het afleggen van een examen noodzakelijkerwijs zijn gemaakt. Deze vergoedingen worden gegeven in de vorm van een voorschot. Werknemer ontvangt geen vergoeding voor de gevolgde cursusuren, reisuren of reiskostenvergoeding.
Studieovereenkomst
Een studie komt uitsluitend voor vergoeding van kosten in aanmerking indien vooraf met de werkgever een studieovereenkomst wordt afgesloten. In de overeenkomst zal worden geregeld op welke wijze de vergoeding zal worden gegeven. Indien de studie langer duurt dan één jaar of bestaat uit meerdere modules zal in de overeenkomst eveneens worden opgenomen bepalingen t.a.v. de opbouw en de kwijtschelding van het voorschot studiekosten.
Afschrijving of terugbetalingsregeling
Vergoedingen worden alleen verstrekt op basis van de door de cursusleiding voor die studie vastgestelde studieduur. Wanneer de betrokken Werknemer de opleiding afbreekt of binnen een redelijke termijn (2 examens of tentamens) na het verstrijken van die studieduur het desbetreffende diploma niet heeft gehaald, dient hij het gehele ontvangen voorschot te restitueren. Hiermee wordt gelijkgesteld het verlaten van de dienst van de onderneming vóór het behalen van het diploma.
Wanneer de opleiding is afgesloten wordt het na het behalen van het diploma jaarlijks een percentage van het totaal ontvangen voorschot afgeschreven conform overeengekomen schema in de studieovereenkomst. Wanneer de betrokken Werknemer op eigen verzoek de onderneming verlaat of de Werkgever het dienstverband met de betrokken Werknemer om dringende reden heeft beëindigd, is de Werknemer verplicht het resterende openstaande gedeelte terug te betalen. Het voorschot zal worden verrekend met het laatste salaris. Is dit niet toereikend, dan dient het nog openstaande gedeelte per omgaande aan Werkgever te worden overgemaakt.

Bijlage 5: Social Media

Toepasselijkheid
Ter bescherming van de reputatie, kennis en informatie van de onderneming, heeft Kramers’ Seafood richtlijnen voor gebruik van en deelname aan sociale media door werknemers van Kramers’ Seafood opgesteld.

De richtlijnen zijn van toepassing op alle werknemers van Kramers’ Seafood en ziet op het gebruik van zogenaamde ‘sociale media’ over onderwerpen die ‘Kramers’ Seafood’ raken.
Onder sociale media word verstaan: blogs, wiki’s, podcasts, message boards, sociale netwerk sites, content sharing sites en andere Web 2.0 platforms.

Communicatie namens Kramers’ Seafood
Het is werknemers alleen toegestaan om in sociale media te communiceren namens Kramers’ Seafood indien zij hiertoe bevoegd zijn. Werknemers die worden gevraagd om uitlatingen te doen namens Kramers’ Seafood (bijvoorbeeld in een interview) moeten hiervoor toestemming krijgen van de Directie. De Werknemer dient hiervoor uitsluitend een internet of social media account van de Werkgever te gebruiken.
De Werknemer ziet erop toe dat hij alleen correcte informatie verstrekt en correcte opmerkingen maakt in sociale media. Hij identificeert zich te allen tijde als Werknemer van Kramers’ Seafood en vermeldt zijn functie.
Het is de Werknemer alleen toegestaan een bedrijfsprofiel, -groep of -netwerk aan te maken als hij daarvoor de toestemming heeft van de Directie. Indien de Werknemer benaderd wordt door pers of andere media in verband met zijn uitlatingen in sociale media, dan meldt hij dit direct aan de Directie.
De Werknemer moet zich bij zijn activiteiten in sociale media rekenschap geven van het feit dat zijn bedoelingen niet waarneembaar zijn. Het kan moeilijk zijn om uitlatingen op persoonlijke titel of in de privésfeer te onderscheiden van uitlatingen namens Kramers’ Seafood. Om misverstanden te voorkomen ziet de Werknemer erop toe dat hij de volgende disclaimer gebruikt, wanneer hij uitlatingen doet op persoonlijke titel:
• ‘de op deze site, in dit blog, in deze post etc. getoonde opvattingen zijn uitsluitend van mijzelf en vertegenwoordigen op geen enkele manier de opvattingen van Kramers’ Seafood’.
De Werknemer geeft zichzelf bij deelname aan sociale media rekenschap van het feit dat deze deelname gevolgen kan hebben voor de veiligheid van het dataverkeer, privacy en dat dit kan leiden tot een vermeende of werkelijke verstrengeling van belangen. Ook dient hij zich ervan bewust te zijn dat zijn uitlatingen in sociale media gevonden kunnen worden via zoekmachines en opvraagbaar kunnen worden op andere pagina’s.
De Werknemer zal betaalde activiteiten in sociale media (bijvoorbeeld voor blogs) direct melden aan zijn leidinggevende.

Na het einde van het dienstverband is het de Werknemer niet meer toegestaan om gebruik te maken van een bedrijfsprofiel, – groep of –netwerk. Wachtwoorden voor een bedrijfsprofiel, – groep of –netwerk dat de Werknemer heeft gebruikt of aangemaakt tijdens zijn dienstverband dient de Werknemer tijdens en bij beëindiging van zijn dienstverband te overleggen aan zijn leidinggevende.
Bescherming informatie en versterking van merkwaarde
De Werknemer dient zich te onthouden van:
• Het verstrekken van persoonlijke en zakelijke informatie over collega’s, partners, klanten en andere zakelijke relaties;
• Het doen van uitlatingen over strategieën van Kramers’ Seafood;
• Het geven van financiële informatie over Kramers’ Seafood;
• Het geven van informatie over producten of diensten van Kramers’ Seafood;
• Het doen van uitlatingen over concurrerende bedrijven, hun producten of diensten.
De Werknemer beperkt zijn uitlatingen in sociale media namens Kramers’ Seafood tot reeds in bedrijfspublicaties en persberichten bekend gemaakte informatie.
De Werknemer onthoudt zich van gebruik van logo’s, artikelen, video’s, afbeeldingen, handelsmerken etc. van Kramers’ Seafood, tenzij hij hiervoor toestemming heeft van de directie.
Gevolgen controversiële uitlatingen
De Werknemer dient zich bewust te zijn van de gevolgen voor Kramers’ Seafood en haar relaties van ongepaste, onjuiste, onvolledige, beledigende, bedreigende of slecht geformuleerde uitlatingen in sociale media door de Werknemer.
De Werknemer dient zich er tevens bewust van te zijn dat Kramers’ Seafood er als gevolg van uitlatingen van de Werknemer in sociale media toe kan overgaan om arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen, waarbij een disciplinaire procedure of ontslag niet uitgesloten zijn.

Bijlage 6: Contactgegevens

Pensioenadviseur
Als je vragen hebt over het pensioen kun je terecht bij de pensioenadviseur, je kunt vragen naar Bram Brouwer of Jan Pieter Schaak. Hieronder staan de contactgegevens vermeld:
Naam: Schol Inkomen
Adres: De Akkers 34A
Website: www.scholopurk.nl
Mail: bbrouwer@scholopurk.nl
Telefoon: +31 (0) 527 687 377
Arbodienst/ Bedrijfsarts
Contact met de bedrijfsartsen gaat via de casemanagers van Schol Arbodienst.
Naam: Schol Arbodienst
Adres: De Akkers 34A
Website: www.scholopurk.nl/arbodienst
Mail: casemanager@scholopurk.nl
Telefoon: +31 (0) 527 687 377
Vertrouwenspersoon
Bij Kramers’ Seafood is geen vertrouwenspersoon aangesteld. Schol Arbodienst neemt al deze taken op zich, daarnaast kan elke Werknemer te allen tijde een beroep doen op de bedrijfsarts van de arbodienst. Deze is te bereiken via de bovenstaande gegevens.
Ondernemingsraad
Voorzitter: Louw Korf
Mail: or@kramersseafood.com
Bedrijfsfitness
De klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland is bereikbaar voor vragen op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur via +31 (0) 513 633 111 of klantenservice@bfnl.nl

Terug naar de Documentpagina