Dit reglement ziet op het cameratoezicht voor Gebr. Kramer B.V. Met behulp van verschillende camera’s wordt permanent gefilmd. De beeldinformatie wordt, gestuurd door bewegingsdetectie, digitaal vastgelegd. De beeldinformatie is een persoonsregistratie in de zin van de wet.

Het reglement geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over
het cameratoezicht, met het oog op een integer gebruik van het camerasysteem en de
bescherming van de privacy.

1 Doel

1.1  Het doel van het cameratoezicht is om met deze vorm van toezicht als onderdeel van een breder pakket maatregelen het beoogde gebied te beveiligen. Meer specifiek is de verwachting dat het cameratoezicht bijdraagt aan:

 • Het bewaken van de voedselveiligheid;
 • Het bevorderen van het veiligheidsgevoel van aanwezige personen;
 • Slachtofferreductie (het verminderen van schade door onveiligheid);
 • Het bevorderen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Het voorkomen van vandalisme;
 • Het beschermen van eigendommen;
 • Het bevorderen van de opsporing en vervolging in geval van incidenten;
 • Het beoordelen en bevorderen van goederenstromen en werkprocessen;

2  Begripsbepaling

 • Camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingskasten, glasvezelverbindingen en bevestigingen;
 • Serverruimte: de besloten ruimte waar de recorder staat waarop de opgenomen camerabeelden geregistreerd staan.
 • Beeldinformatie: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden. Beeldinformatie is onderdeel van het begrip persoonsregistratie in de zin van de wet.
 • Houder: houder van het camerasysteem, Gebr. Kramer B.V.
 • Beheer: zorg voor de continuëteit van het cameratoezicht;
 • Beheerder: de medewerker die is belast met het beheer van het camerasysteem;
 • Operationeel beheer: de dagelijkse leiding over de bediening van het camerasysteem;
 • Operationeel beheerder: de leidinggevende medewerker van de centralisten;
 • Technisch beheer: de zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem;
 • Technisch beheerder: de medwerker die is belast met het technisch beheer
 • incident: een waargenomen (of vermoeden van) strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om optreden.

3  Taken en verantwoordelijkheden

3.1  Het technisch beheer van het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van de beheerder.

3.2  De bevoegde medewerkers en de beheerder zijn bevoegd tot het bedienen van de voor cameratoezicht gebruikte apparatuur en tot het inzien van de beeldinformatie. Zij gaan integer om met beeldinformatie, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van personen.

3.3  Met toestemming van de beheerder mogen derden in het kader van het onderhouden en up to date houden van de gebruikte apparatuur deze bedienen.

3.4  De beelden worden op gezette tijden live bekeken door productiechefs.

3.5  Ingeval van een incident meldt de centralist dit bij de geëigende instantie (politie, brandweer of spoedeisende medische hulpverlening (ambulance)).

4  Bediening

4.1  Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het live bekijken van beelden zijn:

 • Productiechefs;
 • Politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken;
 • Officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden;
 • De technisch beheerder;
 • De operationeel beheerder;
 • De beheerder;
 • Derden, indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de (technisch) beheerder.

4.2  Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van digitale opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op CD-ROM of een andere wijze van datatransport;

4.3  Politiefunctionarissen en officieren van justitie die beroepshalve beelden live uitkijken en/of het camerasysteem bedienen legitimeren zich vooraf ten overstaan van de centralist en bij diens afwezigheid door de (operationeel) beheerder of de geautoriseerde functionaris.

5  Beveiliging

5.1  De serverruimten zijn gevestigd binnen het gebouw van de houder. De beheerder zorgt dat maatregelen worden getroffen tegen binnendringen van de ruimten.

5.2  De beheerder zorgt dat het camerasysteem elektronisch is beveiligd tegen onbevoegd gebruik en dat de beeldinformatie ontoegankelijk is voor onbevoegden.

5.3  De ruimte is uitsluitend toegankelijk met toestemming van de (technisch) beheerder.

5.4  Politiemensen kunnen toegang vorderen voor de uitoefening van hun wettelijke taken.

6  Plaatsen van camera’s

6.1  De beheerder besluit over het plaatsen van camera’s daartoe gedelegeerd door de Directie.

6.2  Bij strafbare feiten, of als zich goede gronden voordoen om strafbare feiten te vrezen, kan de beheerder, na overleg met directie, besluiten tot het plaatsen van een verborgen camera.

7  Integriteit, privacy en rechten

7.1  De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.

7.2  Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borden of stickers bij de ingangen van de terreinen en gebouwen van de houder.

7.3  De beeldinformatie wordt maximaal 28 dagen bewaard waarna de informatie wordt overschreven.

7.4  In afwijking van het voorgaande mag indien een incident is geconstateerd beeldinformatie die hiermee in relatie staat worden bewaard totdat het onderzoek of be-handeling van het incident is afgesloten.

7.5  Degenen van wie beelden zijn vastgelegd, hebben in beginsel recht op inzage van het beeldmateriaal. zij moeten hier per brief of per e-mail om vragen. De beheerder geeft binnen 10 werkdagen gehoor aan een verzoek dan wel gemotiveerd een weigering tot inzage.

8 Uitgifte van beeldinformatie

8.1  Beeldinformatie wordt verstrekt op vordering van de politie of de officier van justitie op basis van een wettelijke grondslag.

8.2  Deze vordering moet ingediend worden bij de beheerder. De beheerder informeert altijd de directie.

8.3  De politiefunctionaris of de officier legitimeert zich vooraf ten overstaan van de beheerder.

8.4  De beeldinformatie wordt op een digitaal medium verstrekt.

8.5  De politiefunctionaris danwel de officier van justitie tekent voor ontvangst en voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldinformatie.

8.6  Bij afwezigheid van de centralist of de operationeel beheerder maakt de politiefunctionaris of de officier van justitie een proces-verbaal van vordering van beeldinformatie en stuurt een afschrift daarvan naar de operationeel beheerder.

9  Inzagerecht beeldinformatie van derden

9.1  Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht van derden.

9.2  Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond.

9.3  Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader een strafproces ter verdediging van een verdachte cliënt, wordt gedaan door tussenkomst van de officier van justitie.

9.4  Niet-justitiële verzoeken tot inzage worden gericht aan de beheerder.

9.5  De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit , in persoon te vervoegen bij de beheerder of de operationeel beheerder.

9.6  De beheerder beslist na weging van de belangen binnen twee werkdagen op de aanvraag.

9.7  Personen die inzage in beeldinformatie krijgen tekenen een inzageverklaring.

10 Klachten

10.1  Klachten over de toepassing van het camerasysteem en over het gedrag van de beheerder of de bevoegde medewerkers worden schriftelijk ingediend bij het management team.

10.2  Het management team zal binnen 6 weken na datum ontvangst van de klacht reageren.

11  Wijze van vastlegging

11.1  Dit reglement is aangeboden aan de ondernemingsraad van Gebr. Kramer B.V. ter instemming;

11.2  Het reglement is vastgesteld door het management team van Gebr. Kramer B.V.

11.3  Het reglement is opvraagbaar bij de HR medewerker van Gebr. Kramer B.V.

Terug naar Documenten